EvanjelickýDaniel7,26

Daniel 7:26

Ale za­sad­ne súd a jeho vláda mu bude odňatá, spus­tošená a navždy zničená.


Verš v kontexte

25 Bude hovoriť reči proti Naj­vyššiemu a trápiť bude svätých Naj­vyššieho. Bude chcieť zmeniť časy sviat­kov i zákony. Budú mu dané do rúk na jeden čas, na dva časy a na pol času. 26 Ale za­sad­ne súd a jeho vláda mu bude odňatá, spus­tošená a navždy zničená. 27 No kráľov­stvo a moc i veľkosť kráľov­stva pod celým nebom budú odo­vzdané ľudu svätých Naj­vyššieho; ich kráľov­stvo bude večné a všet­ky moc­nár­stva im musia slúžiť a byť pod­dané.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale po­tom zasadne súd, a od­nímu jeho pan­stvo, aby ho vyplienili a za­hubili až do kon­ca.

Evanjelický

26 Ale za­sad­ne súd a jeho vláda mu bude odňatá, spus­tošená a navždy zničená.

Ekumenický

26 Za­sad­ne však súd a vez­me mu moc ničiť a hubiť až do kon­ca.

Bible21

26 Po­tom však za­sedne soud a zbaví jej mo­ci, aby byl navž­dy zničen a za­hu­ben.