EvanjelickýDaniel7,4

Daniel 7:4

Pr­vé bolo ako lev a malo or­lie kríd­la. Videl som, že mu vy­tr­hali kríd­la, a keď ho zdvih­li zo zeme, po­stavili ho na obe nohy ako človeka a do­stalo ľud­ské srd­ce.


Verš v kontexte

3 a z mora sa vy­norili štyri veľké zvieratá, jed­no od­lišné od druhého. 4 Pr­vé bolo ako lev a malo or­lie kríd­la. Videl som, že mu vy­tr­hali kríd­la, a keď ho zdvih­li zo zeme, po­stavili ho na obe nohy ako človeka a do­stalo ľud­ské srd­ce. 5 Po­tom druhé zviera, cel­kom iné, podob­né med­veďovi, bolo po­stavené na pred­nú stranu a v tlame medzi zubami malo tri reb­rá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa!

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Pr­vé bolo jako lev a malo krýd­la or­la. Hľadel som, až mu boly krýd­la vy­tr­hané, a bolo po­z­dvi­hnuté od zeme a po­stavené na dve nohy jako človek, a bolo mu dané srd­ce človeka.

Evanjelický

4 Pr­vé bolo ako lev a malo or­lie kríd­la. Videl som, že mu vy­tr­hali kríd­la, a keď ho zdvih­li zo zeme, po­stavili ho na obe nohy ako človeka a do­stalo ľud­ské srd­ce.

Ekumenický

4 Pr­vá bola ako lev, no mala kríd­la or­la. Hľadel som na ňu, a tu jej oš­kl­bali kríd­la. Zdvih­li ju zo zeme, po­stavili na obe nohy ako človeka a do­stala ľud­ské srd­ce.

Bible21

4 První vy­pa­da­la jako lev, ale mě­la or­lí kříd­la. Po­tom jsem vi­děl, jak jí ta kříd­la byla vy­lo­me­na; byla zvednu­ta ze země, takže stá­la na no­hách jako člověk, a do­sta­la lid­ské srd­ce.