EvanjelickýDaniel7,21

Daniel 7:21

Keď som sa po­zeral, ten­to roh viedol voj­nu so svätými a pre­máhal ich,


Verš v kontexte

20 i o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave; a o ďalšom rohu, ktorý vy­rás­tol a pred ktorým tri pad­li; o rohu, ktorý mal oči a ús­ta, čo hovorili veľké veci. Zdal sa byť väčší ako os­tat­né. 21 Keď som sa po­zeral, ten­to roh viedol voj­nu so svätými a pre­máhal ich, 22 kým ne­prišiel Vekom starý a ne­pris­lúžil právo svätým Naj­vyššieho a ne­na­stal čas, keď svätí do­stali kráľov­stvo.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 A hľadiac videl som, že ten roh viedol voj­nu so svätými a pre­máhal ich,

Evanjelický

21 Keď som sa po­zeral, ten­to roh viedol voj­nu so svätými a pre­máhal ich,

Ekumenický

21 Hľadel som ďalej a ten­to roh roz­pútal voj­nu so svätými a víťazil nad nimi,

Bible21

21 Díval jsem se tedy dál a vi­děl jsem, jak ten roh vede válku pro­ti svatým a přemáhá je.