EvanjelickýDaniel7,12

Daniel 7:12

Aj os­tat­ným zvieratám bola odňatá moc a bol im určený čas a hodina, do­kiaľ majú žiť.


Verš v kontexte

11 Po­tom som sa ob­zrel pre zvuk veľkých slov, ktoré vy­dával roh. Po­zrel som sa, a zviera bolo za­bité, jeho telo zničené a vy­dané na spálenie. 12 Aj os­tat­ným zvieratám bola odňatá moc a bol im určený čas a hodina, do­kiaľ majú žiť. 13 V nočných videniach som videl, že na nebes­kých ob­lakoch pri­chádzal nie­kto ako Syn človeka. Do­stal sa k Vekom starému a pri­vied­li ho pred Neho.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 A os­tat­ným zvieratám odňali pan­stvo, avšak bolo im dané predĺženie života do času a do vy­meraného času.

Evanjelický

12 Aj os­tat­ným zvieratám bola odňatá moc a bol im určený čas a hodina, do­kiaľ majú žiť.

Ekumenický

12 Aj os­tat­ným šel­mám bola odňatá moc, no ešte na is­tý čas im bola určená dĺžka života.

Bible21

12 Ostatní šel­my směly ještě urči­tou dobu zůstat naživu, byly však zba­ve­ny své mo­ci.