EvanjelickýDaniel7,22

Daniel 7:22

kým ne­prišiel Vekom starý a ne­pris­lúžil právo svätým Naj­vyššieho a ne­na­stal čas, keď svätí do­stali kráľov­stvo.


Verš v kontexte

21 Keď som sa po­zeral, ten­to roh viedol voj­nu so svätými a pre­máhal ich, 22 kým ne­prišiel Vekom starý a ne­pris­lúžil právo svätým Naj­vyššieho a ne­na­stal čas, keď svätí do­stali kráľov­stvo. 23 Vtedy po­vedal: Štvr­té zviera bude štvr­tým kráľov­stvom na zemi, ktoré bude od­lišné od os­tat­ných kráľovs­tiev. Po­hl­tí celú zem, rozm­láti a ro­zdr­ví ju.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 až prišiel Starodáv­ny dňov, a daný bol súd svätým Naj­vyšších, a prišiel čas, a kráľov­stvo pre­vzali svätí.

Evanjelický

22 kým ne­prišiel Vekom starý a ne­pris­lúžil právo svätým Naj­vyššieho a ne­na­stal čas, keď svätí do­stali kráľov­stvo.

Ekumenický

22 až na­pokon prišiel Starec dní a súd bol odo­vzdaný svätým Naj­vyššieho, pre­tože nadišiel čas, aby kráľov­stvo pre­vzali svätí.

Bible21

22 Vtom ale přišel ten Od­věký a roz­ho­dl ve pro­spěch svatých Nej­vyššího. Teh­dy na­stal čas, aby se svatí uja­li králov­ství.