EvanjelickýDaniel7,28

Daniel 7:28

Tu sa končí správa. Mňa, Daniela, veľmi znepokojili moje myšlien­ky a moja tvár zmenila far­bu; ale videnie som si za­pamätal.


Verš v kontexte

26 Ale za­sad­ne súd a jeho vláda mu bude odňatá, spus­tošená a navždy zničená. 27 No kráľov­stvo a moc i veľkosť kráľov­stva pod celým nebom budú odo­vzdané ľudu svätých Naj­vyššieho; ich kráľov­stvo bude večné a všet­ky moc­nár­stva im musia slúžiť a byť pod­dané. 28 Tu sa končí správa. Mňa, Daniela, veľmi znepokojili moje myšlien­ky a moja tvár zmenila far­bu; ale videnie som si za­pamätal.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

28 Až po­tiaľto koniec veci. Mňa, Daniela, veľmi desily moje myšlien­ky, a zmenilo sa jas­né vzoz­renie mojej tvári, avšak som za­choval vec vo svojom srd­ci.

Evanjelický

28 Tu sa končí správa. Mňa, Daniela, veľmi znepokojili moje myšlien­ky a moja tvár zmenila far­bu; ale videnie som si za­pamätal.

Ekumenický

28 Tu sa končí rozp­rávanie. Mňa, Daniela, veľmi vy­ľakali vlast­né myšlien­ky a tvár sa mi zmenila, no všet­ko toto som si nechal pre seba.

Bible21

28 Tím ta řeč skonči­la. Z to­ho, co mi při­cháze­lo na my­sl, jsem já Daniel zble­dl hrůzou. To slovo jsem si ale uchoval v srd­ci.