EkumenickýMatúš2,6

Matúš 2:6

Evanjelium podľa Matúša

A ty, Bet­lehem, v judskej krajine, vôbec nie si naj­menší medzi jud­skými pop­red­nými mes­tami, lebo z teba vy­j­de vod­ca, ktorý bude pas­tierom môj­ho ľudu, Iz­raela.


Verš v kontexte

5 Od­povedali mu: V judskom Bet­leheme, tak ako to na­písal prorok: 6 A ty, Bet­lehem, v judskej krajine, vôbec nie si naj­menší medzi jud­skými pop­red­nými mes­tami, lebo z teba vy­j­de vod­ca, ktorý bude pas­tierom môj­ho ľudu, Iz­raela. 7 Vtedy Herodes za­volal po­tajom­ky mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pytoval, kedy sa im zjavila hviez­da.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 A ty, Bet­leheme, zem Júdova, nijako nie si naj­menším medzi voj­vodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vod­ca, ktorý bude pásť môj ľud, Iz­raela.

Evanjelický

6 A ty, Bet­lehem, jud­ská zem, nijako nie si naj­menší medzi vývodiacimi mes­tami jud­skými, lebo z teba vy­j­de vod­ca, ktorý bude pásť môj ľud iz­rael­ský.

Ekumenický

6 A ty, Bet­lehem, v judskej krajine, vôbec nie si naj­menší medzi jud­skými pop­red­nými mes­tami, lebo z teba vy­j­de vod­ca, ktorý bude pas­tierom môj­ho ľudu, Iz­raela.

Bible21

6 ‚­Ty však, Bet­lé­me v jud­ské zemi, nejsi z jud­ských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Iz­rael, můj lid.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček