EkumenickýMatúš2,7

Matúš 2:7

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy Herodes za­volal po­tajom­ky mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pytoval, kedy sa im zjavila hviez­da.


Verš v kontexte

6 A ty, Bet­lehem, v judskej krajine, vôbec nie si naj­menší medzi jud­skými pop­red­nými mes­tami, lebo z teba vy­j­de vod­ca, ktorý bude pas­tierom môj­ho ľudu, Iz­raela. 7 Vtedy Herodes za­volal po­tajom­ky mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pytoval, kedy sa im zjavila hviez­da. 8 Po­slal ich do Bet­lehema a po­vedal: Choďte a pod­rob­ne zis­tite všet­ko o tom dieťati. Keď ho náj­dete, oznám­te mi to, aby som sa mu aj ja šiel po­kloniť.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy Heródes po­volal taj­ne mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pýtal na čas hviez­dy, ktorá sa im ukazovala,

Evanjelický

7 Nato Herodes sa ich po­vy­pytoval na čas, kedy sa zjavila hviez­da.

Ekumenický

7 Vtedy Herodes za­volal po­tajom­ky mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pytoval, kedy sa im zjavila hviez­da.

Bible21

7 Teh­dy He­ro­des tajně po­vo­lal mudrce a vy­ptával se jich, kdy přes­ně se jim ta hvěz­da ukáza­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček