Ekumenický5. Mojžišova24

5. Mojžišova

Deuteronomium

Zákon o rozvode1 Ak si muž vez­me ženu za manžel­ku a po­tom sa mu znepáči, lebo náj­de na nej niečo od­por­né, na­píše jej pre­púšťací list, dá jej ho a pošle ju z domu preč. 2 Ona vy­j­de z jeho domu, odíde a vy­dá sa za iného muža. 3 Ak sa však znepáči aj druhému mužovi, na­píše jej pre­púšťací list, dá jej ho a pošle ju preč z domu. Ak jej druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu, zo­mrie, 4 po­tom si ju pr­vý muž, ktorý ju po­slal preč, ne­smie znova vziať za ženu, lebo je poškvr­nená. To by bola ohav­nosť pred Hos­podinom. Ne­uvaľ hriech na krajinu, ktorú ti do dedičs­tva dáva Hos­podin, tvoj Boh. 5 Muž ako novomanžel ne­musí ísť na voj­nu a bude oslobodený od akej­koľvek verej­nej po­vin­nos­ti. Jeden rok zo­stane doma, aby sa mohol tešiť so svojou ženou, ktorú si vzal. Rozličné predpisy6 Ni­kto ne­smie vziať do zálohu ani spod­ný, ani vr­ch­ný kameň ručného mlyna, lebo tým by bral do zálohu sám život. 7 Ak sa zis­tí, že nie­kto uniesol nie­ktorého zo svojich bratov Iz­raelitov, že s ním za­ob­chádzal ako s otrokom a predal ho, únos­ca nech zo­mrie. Tak od­strániš zlo spomedzi seba. 8 V prípade malomocen­stva dbaj, aby si veľmi po­zor­ne za­chovával všet­ko, o čom vás po­učia lévi­ov­skí kňazi. Starost­livo do­držiavaj­te všet­ko, čo som im pri­kázal. 9 Pamätaj, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, Mir­jam, keď ste vy­chádzali z Egypta. 10 Keď svoj­mu blížnemu niečo požičiaš, nechoď do jeho domu vy­máhať záloh. 11 Zo­staň von­ku a muž, ktorému si niečo požičal, ti vy­nesie záloh von. 12 Ak je ten muž chudob­ný, nenecháš si cez noc jeho záloh. 13 Pri západe sln­ka mu jeho záloh vráť, aby si mohol ľah­núť vo svojom plášti a dob­rorečil ti. To bude tvoja spravod­livosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom. 14 Ne­ut­láčaj chudob­ného a núdz­neho, náden­níka, či je to brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a pod­lieha súdu v tvojich bránach. 15 Mzdu mu vy­plať ešte v ten deň pred západom sln­ka, lebo je núdz­ny a jeho život závisí od nej, aby ne­volal proti tebe k Hospodinovi a tak ne­os­tal na tebe hriech. 16 Nech ne­tres­tajú ot­cov sm­rťou pre synov a ani synov nech ne­tres­tajú sm­rťou pre ot­cov. Nech je každý usmr­tený za vlast­ný hriech. 17 Ne­prek­rúcaj právo cudzin­ca ani siroty a od vdovy neber šaty do zálohu. 18 Pamätaj, že si bol ot­rokom v Egypte a že ťa od­tiaľ vy­kúpil Hos­podin, tvoj Boh. Pre­to ti pri­kazujem, aby si to do­držiaval. 19 Keď budeš žať obilie na svojom poli a za­bud­neš tam snop, ne­vracaj sa poň. Nech zo­stane cudzin­covi, sirote alebo vdove, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk. 20 Pri zbere olív ne­striasaj po sebe konáre, nech niečo zo­stane cudzin­covi, sirote a vdove. 21 Pri oberačke hroz­na vo svojej vinici ne­paber­kuj za sebou, nech zo­stane niečo cudzin­covi, sirote a vdove. 22 Pamätaj, že si bol ot­rokom v Egypte. Pre­to ti pri­kazujem, aby si to do­držiaval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček