Ekumenický5. Mojžišova23

5. Mojžišova

Deuteronomium

1 Ni­kto si ne­smie vziať za manžel­ku ženu svoj­ho otca ani nena­dvih­ne okraj ot­covej pri­krýv­ky. Osoby vylúčené z Hospodinovho zhromaždenia2 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de nik, kto má rozm­liaždený semen­ník alebo od­rezaný po­hlav­ný úd. 3 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de miešanec a ne­voj­de ta ani jeho desiate po­kolenie. 4 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de Amónčan či Moábčan a ni­kdy ta ne­smie vstúpiť ani ich desiate po­kolenie, 5 lebo vám ne­vyšli v ústrety s chlebom a vodou na ces­te, keď ste vy­šli z Egypta, ako aj pre­to, že v Aram-Na­harajime najali proti vám Bileáma, syna Beóra z Petoru, aby ťa pre­klial. 6 Lenže Hos­podin, tvoj Boh, nech­cel vy­počuť Bileáma. Hos­podin, tvoj Boh, zmenil totiž kliat­bu na požeh­nanie, lebo Hos­podin, tvoj Boh, ťa miloval. 7 Ni­kdy, kým budeš žiť, ne­usiluj sa o pokoj s nimi ani o ich blaho­byt. 8 Necíť od­por k Edómčanovi, lebo je tvoj brat. Ne­maj od­por k Egypťanovi, lebo si býval v jeho krajine ako cudzinec. 9 Deti z ich tretieho po­kolenia smú voj­sť na Hos­podinovo zhromaždenie. Čistota v tábore10 Keď pôj­deš s táborom do boja proti svojim ne­priateľom, vy­varuj sa každého zla. 11 Ak bude medzi vami muž znečis­tený nočným výtokom semena, musí vy­j­sť z tábora a ne­smie doň voj­sť. 12 Pod­večer sa umyje a pri západe sln­ka sa smie vrátiť do tábora. 13 Za táborom budeš mať mies­to, kde budeš vy­konávať teles­nú po­trebu. 14 Vo svojom náradí budeš mať lopat­ku a prv než si von­ku kvok­neš, vy­kopeš ňou jam­ku a výkal za­hrabeš. 15 Hos­podin, tvoj Boh, chodí po tvojom tábore, aby ťa vy­slobodil a vy­dal ti do rúk tvojich ne­priateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby u teba ne­videl nič ne­slušné a ne­od­vrátil sa od teba. Rozličné príkazy16 Ot­roka, ktorý sa k tebe uchýli, ne­vydáš jeho pánovi. 17 Nech býva s tebou, upro­stred teba na mies­te, ktoré si zvolí, v niektorej z tvojich ob­cí, kde mu bude dob­re; ne­ut­láčaj ho. 18 Nech sa nijaká iz­rael­ská deva ne­stane mod­los­lužob­nou smil­nicou ani nijaký iz­rael­ský mládenec mod­los­lužob­ným smil­níkom. 19 Ne­prinášaj mzdu ne­vies­t­ky ani zárobok smil­níka do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, ako sľúbený dar, lebo oboje je ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom. 20 Od svoj­ho brata neber úrok z peňazí ani z potravy, ani z čohokoľvek, čo sa požičiava. 21 Cudzin­covi smieš požičať na úrok, ale svoj­mu bratovi ne­smieš požičať na úrok, aby ťa požeh­nával Hos­podin, tvoj Boh, pri všet­kom, na čo priložíš svoju ruku v krajine, ktorú máš ob­sadiť. 22 Ak dáš sľub Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ne­meškaj ho spl­niť, lebo Hos­podin, tvoj Boh, to bude určite od teba žiadať, inak by si mal hriech. 23 Ak nebudeš sľubovať, ne­zhrešíš. 24 Čo vy­šlo z tvojich úst, do­drž a splň sľub, čo si dob­rovoľne dal Hos­podinovi, svoj­mu Bohu — sľub, ktorý si vy­slovil svojimi ús­tami. 25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce, ale ne­smieš nič vziať do nádoby. 26 Keď pôj­deš obil­ným poľom svoj­ho blížneho, smieš si rukou na­tr­hať klasy, ale kosákom ich zožínať ne­smieš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček