Ekumenický5. Mojžišova28

5. Mojžišova

Deuteronomium

Prísľub požehnania1 Ak budeš na­ozaj počúvať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávať a uskutočňovať všet­ky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hos­podin, tvoj Boh, ťa vy­výši nad všet­ky národy zeme. 2 Keď budeš po­slúchať slovo Hos­podina, svoj­ho Boha, spočinú na tebe všet­ky tieto požeh­nania a budú ťa sprevádzať. 3 Požeh­naný budeš v meste a požeh­naný budeš na poli. 4 Požeh­naný bude plod tvoj­ho života, plodiny tvojej zeme, plod tvoj­ho dobyt­ka, mláďatá tvojich zvierat a príras­t­ky tvoj­ho stáda. 5 Požeh­naný bude tvoj kôš i tvoje koryto. 6 Požeh­naný budeš, keď budeš vchádzať a požeh­naný budeš, keď budeš vy­chádzať. 7 Hos­podin sa po­stará o porážku tvojich ne­priateľov, ktorí po­vs­tanú proti tebe. Jed­nou ces­tou vy­razia proti tebe a sied­mimi ces­tami budú pred tebou utekať. 8 Hos­podin pri­káže, aby bolo požeh­nanie v tvojich zásobárňach i vo všet­kom, čoho sa chopí tvoja ruka. Požeh­ná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh. 9 Ak budeš za­chovávať príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, a kráčať po jeho ces­tách, Hos­podin ťa po­výši na svätý ľud, ako ti pri­sahal. 10 Po­tom všet­ky národy zeme uvidia, že nosíš Hos­podinovo meno a budú sa ťa báť. 11 Hos­podin ti dá hoj­nosť blaha, a to v plode tvoj­ho života, v plode tvoj­ho dobyt­ka i v plodinách tvojej pôdy v krajine, o ktorej Hos­podin pod prísahou sľúbil tvojim ot­com, že ti ju dá. 12 Hos­podin ti ot­vorí šted­rú po­klad­nicu, nebesia, a v pravý čas pošle na tvoju krajinu dážď; bude požeh­návať každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si nebudeš požičiavať od ni­koho. 13 Ak budeš po­slúchať príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti dnes pri­kazujem, za­chovávať a uskutočňovať ich, Hos­podin ťa ustanoví za hlavu, nie za chvost. Budeš vy­stupovať čoraz vy­ššie a nebudeš upadať. 14 Ne­od­chyľuj sa ani na­pravo, ani naľavo, ani od jediného slova, ktoré vám dnes pri­kazujem, a nechoď za inými boh­mi, aby si im slúžil. Hrozba kliatbou15 Ak ale nebudeš po­slúchať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani za­chovávať a uskutočňovať všet­ky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľah­nú na teba všet­ky tieto kliat­by a budú ťa prena­sledovať. 16 Pre­kliaty budeš v meste a pre­kliaty budeš na poli. 17 Pre­kliaty bude tvoj kôš i tvoje koryto. 18 Pre­kliaty bude plod tvoj­ho života i plodiny tvojej pôdy, mláďatá tvoj­ho dobyt­ka i príras­t­ky stáda. 19 Pre­kliaty budeš, keď budeš vchádzať a pre­kliaty budeš, keď budeš vy­chádzať. 20 Hos­podin pošle na teba kliat­bu, hrôzu a neús­pech vo všet­kom, na čo položíš ruku a čo budeš pod­nikať, kým ťa ne­vyhubí a ne­zničí pre tvoje zlé skut­ky, lebo si ma opus­til. 21 Hos­podin do­pus­tí na teba mor, kým ťa cel­kom ne­zničí v krajine, ktorú ideš teraz ob­sadiť. 22 Hos­podin ťa bude biť suchotinami, zim­nicou, sil­nou horúčkou, páľavou, mečom, obil­nou hr­dzou a sneťou. Budú ťa trápiť, kým nezahynieš. 23 Nebesia budú nad tvojou hlavou ako meď a zem pod tebou bude ako železo. 24 Na­mies­to dažďa Hos­podin dá tvojej krajine piesok a prach bude na teba padať z neba, kým ťa ne­zničí. 25 Hos­podin do­pus­tí, aby ťa tvoji ne­priatelia porazili. Jed­nou ces­tou sa vy­dáš proti nim, sied­mimi ces­tami budeš pred nimi utekať. Budeš od­strašujúcim prí­kladom pre všet­ky kráľov­stvá zeme. 26 Tvoja mŕt­vola bude po­kr­mom všet­kému nebes­kému vtác­tvu i zem­ským zvieratám, ni­kto ich ne­odoženie. 27 Hos­podin ťa bude tres­tať egypt­skými vred­mi, pľuz­gier­mi, sv­rabom a prašivosťou, nebudeš sa môcť z nich vy­liečiť. 28 Hos­podin ťa bude tres­tať šialen­stvom, slepotou a po­mätenosťou. 29 Na jas­né polud­nie budeš tápať ako slepý v tme. Na ces­tách sa ti nebude dariť. Budeš utláčaný a ok­rádaný po všet­ky dni a ni­kto ťa ne­och­ráni. 30 Za­snúbiš sa so ženou, ale iný muž ju poškvr­ní, po­stavíš si dom, no nebudeš v ňom bývať, vy­sadíš si vinicu, nebudeš ju však užívať. 31 Pred očami ti za­bijú vola, no nebudeš z neho jesť. Pred očami ti ukrad­nú os­la, ale ne­vrátia ho. Ne­priatelia ti od­cudzia stádo, nebude však ni­kto, kto by ti po­mohol. 32 Tvojich synov a dcér sa zmoc­ní cudzí národ, budeš musieť na to hľadieť a pre nich sa budeš umárať, ale tvoje ruky nič ne­zmôžu. 33 Plodiny tvojej pôdy i všet­ku tvoju úrodu zje národ, ktorý si ne­poz­nal, bude ťa ne­us­tále utláčať a týrať. 34 Zošalieš z toho, čo uvidia tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať. 35 Hos­podin ťa bude tres­tať zhub­nými vred­mi na kolenách a steh­nách, od spodu nôh až po temeno hlavy, takže sa nebudeš môcť vy­liečiť. 36 Hos­podin od­vedie teba i tvoj­ho kráľa, ktorého si ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si ne­poz­nal ani ty, ani tvoji ot­covia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu. 37 Budeš od­strašujúcim prí­kladom a terčom po­smechu pre všet­ky národy, ku ktorým ťa Hos­podin za­vedie. 38 Mnoho osiva vy­seješ na poli, ale málo zožneš, lebo ho ob­hryzú kobyl­ky. 39 Vinice vy­sadíš a ob­robíš, ale víno z nich nebudeš piť ani uskladňovať, lebo vinice ob­hryzú čer­vy. 40 Olivy budeš mať na celom svojom území, ale olejom sa nebudeš na­tierať, lebo olivy ti opadajú. 41 Synov a dcéry splodíš, ale nebudú ti pat­riť, lebo pôj­du do zajatia. 42 Všet­ky tvoje stromy a plodiny na­pad­ne hmyz. 43 Cudzinec, ktorý je upro­stred teba, sa bude ustavične vzmáhať, ty však budeš stále upadať. 44 On ti bude požičiavať, ty mu však požičiavať nebudeš. On bude hlavou a ty budeš chvos­tom. 45 Prídu na teba všet­ky tieto kliat­by, budú ťa prena­sledovať, za­stih­nú ťa a zničia, pre­tože si ne­pos­lúchol Hos­podina, svoj­ho Boha, a nezachovával si jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dal. 46 Budú na tebe a na tvojom po­tom­stve naveky znakom a výs­tražným znamením. 47 Pre­tože si ne­slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, radost­ne a s vďačným srd­com, keď si mal hoj­nosť všet­kého, 48 budeš slúžiť svoj­mu ne­priateľovi o hlade a smäde, v nahote a vo všet­kom nedos­tat­ku, ktorý pošle na teba Hos­podin. On ti bude klásť želez­né jar­mo na šiju, kým ťa nezahubí. 49 Hos­podin pri­vedie na teba národ zďaleka, od končín zeme. Ako orol priletí národ, ktorého jazyku nebudeš roz­umieť, 50 národ krutej tváre, ktorý nebude brať ohľad na star­ca a nezľutuje sa ani nad dieťaťom. 51 Bude požierať plod tvoj­ho dobyt­ka, plodiny tvojej pôdy, kým ťa ne­vyhubí. Nenechá ti obilie ani mušt, ani olej, ani mláďatá tvoj­ho dobyt­ka, ani príras­tok tvoj­ho stáda, kým ťa ne­zničí. 52 Bude ťa sužovať vo všet­kých tvojich bránach, kým ne­pad­nú tvoje vy­soké a opev­nené hrad­by, na ktoré sa budeš spoliehať v celej svojej krajine, bude ťa sužovať vo všet­kých bránach v celej tvojej krajine, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh. 53 Pri ob­liehaní a v úzkosti, ktorou ťa zo­vrie tvoj ne­priateľ, budeš jesť plod svoj­ho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh. 54 Aj jem­ný a cit­livý muž medzi vami bude závist­livo hľadieť na svoj­ho brata, na svoju ženu i na synov, ktorí mu ešte zo­stanú, 55 aby nie­ktorému z nich ne­musel dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude sám jesť, keďže mu nezos­tane nič v tiesni ob­liehania, ktorým ťa zo­vrie ne­priateľ vo všet­kých tvojich bránach. 56 Aj jem­ná a cit­livá žena medzi vami, ktorá sa pre roz­maz­nanosť a pre­cit­livenosť ani ne­pokúsila položiť nohu na zem, bude so závisťou po­zerať na svoj­ho muža, syna a dcéru, 57 na plodový koláč, ktorý pri pôrode vy­chádza z jej života, i na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude po­tajom­ky jesť pre nedos­tatok všet­kého počas ob­liehania a ties­ne, ktorými ťa zo­vrie ne­priateľ v tvojich bránach. Oznámenie trestu58 Ak nebudeš za­chovávať a uskutočňovať všet­ky slová toh­to zákona na­písané v tejto knihe, a nebudeš sa báť toh­to sláv­neho a hroz­ného mena Hos­podina, svoj­ho Boha, 59 Hos­podin do­pus­tí na teba a na tvoje po­tom­stvo strašné rany, veľké a trvalé po­hromy, zhub­né a ne­vyliečiteľné choroby. 60 Ob­ráti na teba všet­ky choroby Egyp­ta, ktorých sa bojíš, no pred­sa ich do­staneš. 61 Hos­podin bude na teba po­sielať všelijaké choroby a po­hromy, o ktorých sa ani ne­píše v knihe toh­to zákona, kým ťa ne­zničí. 62 Zo­stane vás málo, hoci vás bolo toľko ako nebes­kých hviezd, pre­tože si ne­pos­lúchol Hos­podina, svoj­ho Boha. 63 Ako sa z vás tešil Hos­podin, keď vám robil dob­re a rozm­nožoval vás, tak sa bude Hos­podin radovať, že vás zničí a vy­hubí. Budete vy­tr­hnutí z krajiny, ktorú idete ob­sadiť. 64 Hos­podin ťa rozp­týli medzi všet­ky národy z jedného kon­ca zeme až na druhý. Tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu, ktorých si ne­poz­nal ani ty, ani tvoji ot­covia. 65 No ani medzi tými národ­mi nebudeš mať po­koj, ani tvoja noha si tam ne­od­počinie. Hos­podin ti tam dá rozo­chvené srd­ce, smut­né oči a ustrašenú dušu. 66 Tvoj život bude visieť na vlás­ku, v noci i vo dne budeš prežívať úz­kos­ti a nebudeš si is­tý životom. 67 Pre úz­kosť srd­ca, ktorá ťa bude ľakať, i pre to, čo uvidíš na vlast­né oči, ráno po­vieš: Kiežby bol už večer! A večer po­vieš: Kiežby už bolo ráno! 68 Na lodiach, ces­tou, o ktorej som po­vedal, že ju už ne­uvidíš, ťa Hos­podin za­vedie späť do Egyp­ta. Tam sa sami budete predávať za ot­rokov a ot­rokyne, no ni­kto vás nekúpi. 69 Toto sú slová zmluvy, ktorú Hos­podin v Moábsku pri­kázal Mojžišovi uzav­rieť s Izraelitmi ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Horebe.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček