Ekumenický5. Mojžišova15

5. Mojžišova

Deuteronomium

Odpúšťanie dlžôb1 Na kon­ci každého sied­meho roka od­pus­tíš dlžoby. 2 Spôsob od­pus­tenia bude takýto: Keď bude na počesť Hos­podina vy­hlásený rok od­pus­tenia dlžôb, každý veriteľ od­pus­tí svoj­mu blížnemu, čo mu požičal. 3 Od cudzin­ca to smieš vy­máhať, ale čo máš u svojho brata, to mu veľkoryso od­pusť. 4 Nebude u teba núdz­neho, lebo Hos­podin ťa šted­ro požeh­ná v krajine, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh, aby si ju dedične ob­sadil, 5 ak budeš ochot­ne po­slúchať Hos­podina, svoj­ho Boha, po­zor­ne a dô­sled­ne za­chovávať všet­ky príkazy, ktoré ti dnes dávam. 6 Veď Hos­podin, tvoj Boh, ťa požeh­ná, ako ti sľúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, no ty sám si nebudeš požičiavať. Budeš panovať nad mnohými národ­mi, ale ony nebudú panovať nad tebou. 7 Ak nie­kto z tvojich bratov v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh, schudob­nie, neza­tvr­dzuj si srd­ce a nezat­váraj ruku pred chudob­ným bratom, 8 ale šted­ro mu ot­vor svoju ruku a požičaj mu, čo mu chýba. 9 Dávaj po­zor, aby ťa v srdci ne­na­pad­la haneb­ná myšlien­ka a ne­povedal si: Blíži sa sied­my rok, rok od­pus­tenia dlžôb, a ne­od­vrátil si tak zrak od svoj­ho chudob­ného brata a nedal mu nič. On by volal proti tebe k Hospodinovi a mal by si hriech. 10 Dávaj mu ochot­ne, nech ťa to ne­mr­zí, keď mu máš niečo dať, lebo Hos­podin, tvoj Boh, ťa bude požeh­návať vo všet­kom, čo budeš pod­nikať a k čomu priložíš ruku. 11 Chudob­ní ne­vymiz­nú z krajiny, pre­to ti pri­kazujem: Vo svojej krajine ochot­ne ot­váraj ruku núdz­nemu a chudob­nému bratovi. Prepúšťanie otroka12 Ak sa ti z Hebrejov predá muž alebo žena, bude ti slúžiť šesť rokov, ale v siedmom roku ho pre­pusť na slobodu. 13 Keď ho budeš pre­púšťať na slobodu, ne­prepusť ho s prázdnymi rukami. 14 Šted­ro ho ob­daruj zo svojich oviec, z humna a z lisu. Daj mu z toho, čo ti požeh­nal Hos­podin, tvoj Boh. 15 Pamätaj, že si bol ot­rokom v Egypte a že ťa vy­kúpil Hos­podin, tvoj Boh. Pre­to ti dnes pri­kazujem: 16 Keby ti po­vedal: Nech­cem odísť od teba, pre­tože si obľúbil teba i tvoj dom, lebo mu bolo dob­re u teba, 17 vez­mi šid­lo, pre­pich­ni mu ucho opreté o dvere a on ti zo­stane navždy ot­rokom. To is­té urob aj svojej ot­rokyni. 18 Nech ti nie je zaťažko pre­pus­tiť ho na slobodu, lebo jeho šesťročná služba u teba mala hod­notu dvoj­násob­nej mzdy náden­níka, a Hos­podin, tvoj Boh, ťa požeh­ná vo všet­kom, čo budeš pod­nikať. Prvorodené z dobytka19 Každého pr­vorodeného sam­ca, čo sa ti vy­liah­ne z dobytka alebo z oviec, za­sväť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Svoj­ho pr­vorodeného býčka nebudeš po­užívať na nijakú prácu a pr­vorodeného barán­ka nebudeš strihať. 20 Každoročne ho budeš jesť so svojou rodinou pred Hos­podinom, svojím Bohom na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin. 21 V prípade, že zviera bude chyb­né, krívajúce alebo slepé, alebo akokoľvek inak znet­vorené, ne­smieš ho obetovať Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. 22 Budete ho jesť vo svojich byd­lis­kách spoločne nečis­tí aj čis­tí, ako by ste jed­li gazelu alebo jeleňa. 23 Jeho krv však ne­smieš jesť, vy­leješ ju na zem ako vodu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček