Ekumenický5. Mojžišova8

5. Mojžišova

Deuteronomium

Výzva na vďačnosť1 Starost­livo za­chovávaj­te a plňte každý príkaz, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby ste žili a rozm­nožili sa, aby ste prišli a ob­sadili krajinu, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil vašim ot­com. 2 Pamätaj na celú ces­tu, ktorou ťa tých štyrid­sať rokov Hos­podin, tvoj Boh, viedol po púšti, aby ťa po­koril a vy­skúšal a po­znal, čo je v tvojom srd­ci, či budeš za­chovávať jeho príkazy, alebo nie. 3 Po­koroval ťa, dal ti hladovať, po­tom ťa sýtil man­nou, ktorú si ne­poz­nal a ne­poz­nali ju ani tvoji ot­covia, aby ťa po­učil, že človek nežije len samým chlebom, ale všet­kým, čo vy­chádza z Hospodinových úst. 4 Za tých štyrid­sať rokov sa ti odev nezod­ral ani noha ti ne­opuch­la. 5 Uznaj teda, že ako človek vy­chováva svoj­ho syna, tak Hos­podin, tvoj Boh, vy­chováva teba. 6 Za­chovaj príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, chodievaj po jeho ces­tách a boj sa ho! 7 Veď Hos­podin, tvoj Boh, ťa vedie do dob­rej krajiny, do krajiny s potokmi bohatými na vodu, s prameňmi a jazerami, ktoré vy­vierajú v údoliach a na výšinách, 8 do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figov­níka a granátového ja­bl­ka, do krajiny olivového oleja a medu, 9 do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb do­sýta, kde nebudeš tr­pieť nijakou núdzou, do krajiny, ktorej kamene ob­sahujú železo a z ktorej vr­chov budeš ťažiť meď. 10 Keď sa do­sýta naješ, dob­roreč Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, za dob­rú krajinu, ktorú ti dal. 11 Dávaj si po­zor, aby si nezabudol na Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si nezaned­bával jeho príkazy, práv­ne pred­pisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariaďujem. 12 Keď sa do­sýta naješ a po­stavíš si pek­né domy, v ktorých budeš bývať, 13 keď sa ti rozm­noží dobytok a ov­ce, roz­hoj­ní sa ti strieb­ro, zlato a všet­ko, čo máš, 14 po­tom nech ne­spyšnie tvoje srd­ce. Nezabud­ni na Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva, 15 viedol ťa veľkou a hroz­nou púšťou, kde sú oh­nivé hady a škor­pióny, vy­pra­hnutým krajom bez vody. Vy­viedol ti vodu z najtvrdšej skaly, 16 na púšti ťa kŕmil man­nou, ktorú ne­poz­nali tvoji ot­covia, aby ťa po­koril a vy­skúšal, aby ti na­koniec pre­ukázal dob­ro­denie. 17 Nehovor si v srdci: Toto bohat­stvo mi zís­kala moja moc a sila mojej ruky. 18 Pamätaj na Hos­podina, svoj­ho Boha, lebo on ti dáva schop­nosť zís­kavať bohat­stvo, aby po­tvr­dil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzav­rel s tvojimi ot­cami, ako je to dnes. 19 No ak na­priek tomu za­bud­neš na Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš chodiť za inými boh­mi, slúžiť im a klaňať sa im, dnes vám do­svedčujem, že určite za­hyniete. 20 Aj vy za­hyniete, ako za­hynú národy, ktoré pred vami na­koniec Hos­podin vy­ničí, pre­tože ste ne­pos­lúchali hlas Hos­podina, svoj­ho Boha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček