Ekumenický5. Mojžišova12

5. Mojžišova

Deuteronomium

Sústredenie bohoslužby do chrámu1 Toto sú ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré máte za­chovávať a pl­niť v krajine, ktorú ti dal Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, aby si ju ob­sadil na celý čas vášho po­zem­ského života. 2 Ú­pl­ne zničte všet­ky mies­ta, kde na vy­sokých vr­choch, kop­coch a pod každým zeleným stromom slúžili svojim bohom národy, ktoré si pod­maníte. 3 Ich ol­táre zbúraj­te, po­svät­né stĺpy polám­te, ašéry spáľte, sochy ich bôžikov po­sekaj­te a ich mená od­stráňte z toho mies­ta. 4 Vy to však Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, robiť ne­smiete! 5 Vy budete pri­chádzať na mies­to, ktoré si Hos­podin, váš Boh, vy­volí spomedzi všet­kých vašich kmeňov, aby tam bolo jeho meno, aby tam býval. 6 Tam prinášaj­te svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiat­ky, po­z­dvihované obety, sľuby, dob­rovoľné dary i pr­vorodené zo svoj­ho dobyt­ka a oviec. 7 Tam pred Hos­podinom, svojím Bohom, budete jesť vy a vaši domáci, budete sa radovať zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­nal Hos­podin, váš Boh. 8 Nerob­te už tak ako my dnes, každý podľa toho, čo uznáva za správ­ne. 9 Do­siaľ ste totiž ne­prišli na mies­to od­počin­ku, do dedičného vlast­níc­tva, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh. 10 Vy však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, váš Boh, a za­bez­pečí vám po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, takže budete bez­pečne bývať. 11 Po­tom na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Boh, za príbytok svoj­ho mena, budete prinášať všet­ko, čo vám pri­kazujem: svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiat­ky, po­z­dvihované obety a všet­ko naj­lepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hos­podinovi. 12 Raduj­te sa pred Hos­podinom, vaším Bohom, vy a vaši synovia i vaše dcéry, vaši sluhovia a vaše slúžky i leviti, ktorí bývajú s vami, lebo oni ne­majú dedičný podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s vami. 13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obety tam, kde sa to tebe za­páči. 14 Svoje spaľované obety budeš prinášať len na tom mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin v jednom z tvojich kmeňov, a len tam budeš robiť všet­ko, čo ti ja pri­kazujem. Predpisy o jedle15 Keď sa ti zažiada, môžeš za­biť zviera a jesť mäso v ktoromkoľvek mes­te, podľa požeh­nania, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh. Smie z neho jesť nečis­tý i čis­tý, ako sa jedáva gazela alebo jeleň. 16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu. 17 Vo svojich mes­tách ne­smiete jesť: desiatok z obilia, muštu, oleja ani z prvorodených vášho dobyt­ka a oviec, nijaký dar, ktorý si sľúbil, ani po­z­dvihované obety. 18 Jesť však budeš ty, tvoj syn a tvoja dcéra, tvoj sluha a tvoja slúžka i levita ktorý je v tvojich bránach, len pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, z každého diela svojich rúk. 19 Kým budeš žiť vo svojej krajine, chráň sa opus­tiť levitu. 20 Keď Hos­podin, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako ti sľúbil, a ty si po­vieš: Chcel by som jesť mäso a za­túžiš po ňom, jedz mäso, koľko sa ti žiada. 21 No ak mies­to, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí pre svoje meno, bude od teba ďaleko, môžeš podľa môj­ho príkazu zo svoj­ho dobyt­ka alebo oviec, čo ti dal Hos­podin, za­biť zviera a môžeš jesť vo svojich mes­tách, koľko sa ti žiada. 22 Môžeš z toho jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň, a môže ho jesť nečis­tý aj čis­tý. 23 Len sa ov­lád­ni, aby si nejedol krv, lebo krv je život, pre­to nejedz mäso spolu so životom. 24 Nejedz krv, vy­lej ju na zem ako vodu! 25 Nejedz ju, aby sa dob­re vodilo tebe i tvojim synom po tebe, keď budeš robiť to, čo je správ­ne pred Hos­podinom. 26 Svoje po­svät­né a sľúbené dary však vez­mi a zanes na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin. 27 Svoje spaľované obety, mäso a krv, prines na ol­tár Hos­podina, svoj­ho Boha. Krv tvojich obiet sa má vy­liať na ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha, ale mäso môžeš zjesť. 28 Za­chovávaj a počúvaj všet­ky tieto slová, ktoré ti pri­kazujem, aby sa dob­re vodilo tebe, tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš robiť, čo je dob­ré a správ­ne pred Hos­podinom, tvojím Bohom. Výstraha pred modlárstvom29 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí pred tebou národy, ktoré si ideš pod­maniť a usadíš sa v ich krajine, 30 po ich vy­hubení si dávaj po­zor, aby si sa nechytil do osíd­la, ktoré po nich zo­stane. Ne­vyhľadávaj ich bohov a nehovor: Ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak to budem robiť i ja! 31 Tak sa ne­smieš správať voči Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, pre­tože všet­ko, čo oni robili pre svojich bohov, je ohav­nosťou, ktorú Hos­podin nenávidí; oni totiž svojim bohom obetovali na ol­tári aj svojich synov a svoje dcéry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček