Ekumenický5. Mojžišova18

5. Mojžišova

Deuteronomium

Zákon o kňazoch1 Lévi­ov­skí kňazi, celý Léviho kmeň, nebudú mať podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s Izraelom. Ich dedičným vlast­níc­tvom budú Hos­podinove ohňové obety; z nich budú žiť. 2 Nebudú mať dedičné vlast­níc­tvo medzi svojimi brat­mi. Ich dedičs­tvom bude sám Hos­podin, ako im to sľúbil. 3 Podľa práva majú kňazi od ľudu, od tých, čo prinášajú na obetu býka alebo ov­cu, do­stať toto: kňaz do­stane pred­nú lopat­ku, čeľusť a žalúdok. 4 Daj mu pr­votiny svoj­ho obilia, muštu a oleja i pr­votiny vlny na­strihanej zo svojich oviec. 5 Jeho si totiž vy­volil Hos­podin, tvoj Boh, zo všet­kých tvojich kmeňov, aby bol on i jeho synovia po všet­ky dni v službe v mene Hos­podina. 6 Ak levita, ktorý býva v niektorom z tvojich miest kdekoľvek v Izraeli, príde s veľkou túžbou na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, 7 smie vy­konávať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako os­tat­ní jeho bratia leviti, ktorí tam slúžia Hos­podinovi. 8 Bude požívať ten is­tý podiel bez ohľadu na to, čo môže každý zís­kať z predaja ot­cov­ského majet­ku. Zákon o prorokoch9 Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, ne­na­podobňuj ohav­nos­ti miest­nych národov. 10 Nech nie je medzi vami ni­kto, kto by syna alebo dcéru pre­viedol cez oheň: ani veštec za­oberajúci sa vešt­bami, ani vy­kladač znamení, ani hádač, ani čarodej­ník, 11 ani za­klínač, ani vy­volávač duchov, ani jas­novidec, ani ten, čo by sa vy­pytoval duchov mŕt­vych. 12 Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hos­podinovi ohav­ný. Hos­podin, tvoj Boh, práve pre tieto ohav­nos­ti tie národy vy­háňa pred tebou. 13 Buď bez­úhon­ný pred Hos­podinom, svojím Bohom. 14 Národy, ktoré máš vy­hnať, počúvajú vy­kladačov znamení a vešt­cov. Tebe to však Hos­podin, tvoj Boh, nedovolil. 15 Hos­podin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka, ako som ja, spomedzi vás, z tvojich bratov. Toho po­slúchaj­te. 16 Bude to tak, ako si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Horebe v deň zhromaždenia, keď si vravel: Kiež už ne­počujem hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a ne­vidím už ten veľký oheň, aby som nezom­rel. 17 Hos­podin mi po­vedal: Dob­re to vraveli. 18 Vzbudím im proroka ako si ty spomedzi ich bratov. Do úst mu vložím svoje slová a on im po­vie všet­ko, čo mu pri­kážem. 19 Kto ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť. 20 No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som ne­prikázal, alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok nech zo­mrie. 21 Možno si po­mys­líš: Podľa čoho po­známe, ktoré slovo ne­povedal Hos­podin? 22 Slovo, ktoré vy­sloví prorok v mene Hos­podina a ono sa ne­us­kutoční ani ne­spl­ní, je slovo, ktoré nehovoril Hos­podin. Prorok to po­vedal len svoj­voľne, pre­to sa toho neboj!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček