Ekumenický5. Mojžišova30

5. Mojžišova

Deuteronomium

Návrat k Hospodinovi1 Keď sa na tebe spl­nia všet­ky tieto slová, požeh­nanie i kliat­ba, ktoré som ti predo­strel, a ak si ich vez­meš k srdcu medzi všet­kými národ­mi, medzi ktoré ťa zaženie Hos­podin, tvoj Boh, 2 ak sa ob­rátiš k Hospodinovi, svoj­mu Bohu, a sám aj so svojimi syn­mi budeš celým srd­com a celou dušou po­slúchať jeho hlas, ako ti to dnes pri­kazujem, 3 Hos­podin, tvoj Boh, zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou, zhromaždí ťa spomedzi všet­kých národov, medzi ktoré ťa rozp­týlil. 4 Keby si bol vy­pudený až na okraj neba, Hos­podin, tvoj Boh, ťa od­tiaľ zhromaždí a vy­vedie ťa od­tiaľ. 5 Hos­podin, tvoj Boh, ťa pri­vedie do krajiny, ktorú ob­sadili tvoji ot­covia. Ty ju ob­sadíš a on ťa za­hr­nie požeh­naním; hoj­nejšie ťa rozm­noží než tvojich ot­cov. 6 Hos­podin, tvoj Boh, ob­reže tvoje srd­ce i srd­ce tvoj­ho po­tom­stva, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com, celou dušou a tak žil. 7 Hos­podin, tvoj Boh, do­pus­tí všet­ky tieto kliat­by na tvojich ne­priateľov a protiv­níkov, ktorí ťa budú prena­sledovať. 8 Ty sa vrátiš a budeš po­slúchať Hos­podina, svoj­ho Boha, a za­chovávať všet­ky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam. 9 Hos­podin, tvoj Boh, hoj­ne požeh­ná každé dielo tvojich rúk, plod tvoj­ho života, plod tvoj­ho dobyt­ka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hos­podin sa bude z teba znova radovať, ako sa radoval z tvojich ot­cov, 10 keď budeš po­slúchať Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávať jeho príkazy a ustanovenia na­písané v knihe toh­to zákona, keď sa vrátiš k Hospodinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou. 11 Ten­to príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ne­pochopiteľný ani veľmi vzdialený. 12 Nie je v nebi, aby si mohol po­vedať: Kto vy­stúpi do neba, aby nám ho od­tiaľ zniesol a dal ho počuť, aby sme ho moh­li pl­niť? 13 Nie je ani za morom, aby si mohol po­vedať: Kto záj­de za more, aby nám ho priniesol a moh­li sme ho počuť a pl­niť? 14 Veď to slovo je veľmi blíz­ko, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci, aby si ho mohol do­držiavať. Dve cesty15 Po­zri, dnes som ti pred­ložil život a dob­ro, sm­rť a zlo. 16 Keď ti dnes pri­kazujem, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách a za­chovával jeho príkazy, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, po­tom budeš žiť a rozm­nožíš sa. Hos­podin, tvoj Boh, ťa bude požeh­návať v krajine, ktorú ideš ob­sadiť. 17 Ak sa ti však srd­ce od­vráti a nebudeš po­slúchať, ak sa dáš zviesť, ak sa budeš klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, 18 dnes vám oznamujem, že určite za­hyniete, nebudete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáš a ktorú ideš po pre­chode cez Jor­dán ob­sadiť. 19 Dnes volám za sved­kov proti vám nebesia i zem. Pred­ložil som vám život i sm­rť, požeh­nanie i kliat­bu. Vy­voľ si teda život, aby si zo­stal nažive aj so svojím po­tom­stvom. 20 Miluj Hos­podina, svoj­ho Boha, po­slúchaj jeho hlas a pri­dŕžaj sa ho, pre­tože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil dať tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček