Ekumenický5. Mojžišova14

5. Mojžišova

Deuteronomium

Čisté a nečisté pokrmy1 Ste synovia Hos­podina, svoj­ho Boha. Pre mŕt­veho si nerob­te zárezy, ani sa nehoľte nad čelom. 2 Ste pred­sa svätý ľud Hos­podina, svoj­ho Boha. Hos­podin si ťa vy­volil, aby si mu bol zvlášt­nym ľudom spomedzi všet­kých národov, ktoré sú na po­vr­chu zeme. 3 Nejedz nič, čo je nečis­té. 4 Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: býk, ovca a koza, 5 jeleň, gazela, sr­nec, kozorožec, an­tilopa, byvol, divá koza. 6 Smiete jesť všet­ky zvieratá, ktoré majú tak ro­z­dvojené kopytá, že obe kopytá sú ú­pl­ne roz­polené, a ktoré sú prežúvav­ce medzi zvieratami. 7 Ani z prežúvavcov, ktoré majú ro­z­dvojené pap­rčky, ne­smiete jesť ťavu, zajaca a damana. Sú to prežúvav­ce, ale ne­majú ro­z­dvojené pap­rčky. Sú vám nečis­té. 8 Ani ošípanú, tá má síce ro­z­dvojené pap­rčky, ale ne­prežúva, je pre vás nečis­tá. Ne­smiete jesť ich mäso ani sa dotýkať ich zdoch­liny. 9 Z toho, čo je vo vode, smiete jesť všet­ko, čo má plut­vy a šupiny. 10 Ne­smiete však jesť nič, čo ne­má šupiny ani plut­vy. To je pre vás nečis­té. 11 Môžete jesť všet­ky čis­té vtáky. 12 Z nich ne­smiete jesť: or­la, bradáňa a kršiaka, 13 haju, sokola a rôz­ne druhy supov 14 ani rôz­ne druhy kr­kav­covitých, 15 pšt­rosa, lel­ka, čaj­ku ani roz­ličné druhy jas­trabov, 16 kuvika, ibisa ani sovu, 17 pelikána, zdoch­linára ani kor­morána, 18 bociana ani rôz­ne druhy volaviek, dud­ka ani ne­topiera. 19 Všetok ok­ríd­lený hmyz je pre vás nečis­tý; ne­smie sa jesť. 20 Všet­ky čis­té vtáky smiete jesť. 21 Nejedz­te nijakú zdoch­linu. Môžeš ju dať cudzin­covi, ktorý je v tvojich bránach, on ju smie jesť alebo predať inému cudzin­covi. Ty si však svätý ľud, ktorý pat­rí Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho mat­ky. Desiatky22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne prináša pole. 23 Na mies­te, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí za príbytok svoj­ho mena, budeš pred ním jesť desatinu zo svoj­ho obilia, z muštu, z čerstvého oleja a pr­vorodené z dobytka a oviec, aby si sa učil báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha, po všet­ky dni. 24 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, požeh­ná a mies­to, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí za príbytok svoj­ho mena, je od teba vzdialené a ces­ta k nemu je priďaleká, takže svoj desiatok by si ta ne­mohol zaniesť, 25 za­meň ho za peniaze. Tie vez­mi a choď s nimi na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh. 26 Tam za peniaze kúp, čokoľvek sa ti zažiada: dobytok, ov­ce, víno, iný kvasený nápoj a všet­ko, čo budeš chcieť; jedz tam pred Hos­podinom, svojím Bohom, a raduj sa ty aj tvoj dom. 27 Ani levitu, ktorý je v tvojich bránach, nenechaj opus­teného, lebo ne­má s tebou ani podiel, ani dedičné vlast­níc­tvo. 28 Na kon­ci každého tretieho roka zanes celoročný desiatok zo svojej úrody a zlož ho v bránach mes­ta. 29 Po­tom príde levita, ktorý ne­má podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s tebou, alebo cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach, nech sa najedia do­sýta, aby ťa požeh­nával Hos­podin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk, ktoré budeš konať.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček