Ekumenický5. Mojžišova20

5. Mojžišova

Deuteronomium

Predpisy o vojenskej službe1 Keď pôj­deš do boja proti svojim ne­priateľom a uvidíš kone, vozy a ľud počet­nejší než si ty, neboj sa, pre­tože s tebou je Hos­podin, tvoj Boh, ktorý ťa vy­viedol z Egypta. 2 Krát­ko pred začiat­kom boja pred­stúpi kňaz pred ľud a pre­hovorí. 3 Po­vie: Počuj, Iz­rael! Dnes sa chys­táte do boja proti svojim ne­priateľom. Ne­klesaj­te na mys­li! Neboj­te sa, neľakaj­te sa a ne­maj­te z nich strach! 4 Veď Hos­podin, váš Boh, ide s vami, bude bojovať za vás proti vašim ne­priateľom, aby vás za­chránil. 5 Po­tom pre­hovoria k ľudu pred­stavení: Je tu nie­kto, kto si po­stavil nový dom a ešte ho ne­pos­vätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­padol vo voj­ne a nie­kto iný by dom po­svätil. 6 Je tu nie­kto, kto vy­sadil vinicu a ešte nezob­ral pr­vú úrodu? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­padol vo voj­ne a nie­kto iný by sa tešil z prvej úrody. 7 Je tu nie­kto, kto sa za­snúbil so ženou a ešte si ju ne­vzal? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­padol vo voj­ne a nie­kto iný by si ženu vzal. 8 Pred­stavení nech ďalej ľudu po­vedia: Je tu nie­kto, kto sa bojí a klesá na mys­li? Nech odíde a vráti sa domov, aby nešíril strach medzi spolu­bojov­ník­mi. 9 Keď pred­stavení skončia príhovor, do čela ľudu sa po­stavia velitelia zá­stupov. Dobývanie miest10 Keď sa pri­blížiš k niektorému mes­tu, aby si ho dobyl, ponúk­ni mu mier. 11 Ak s mierom sú­hlasí a ot­vorí ti brány, všetok ľud, ktorý je v ňom, bude konať nútené práce a slúžiť ti. 12 Ak s tvojím mierovým ná­vr­hom ne­sú­hlasí a pus­tí sa s tebou do boja, obľah­ni ho. 13 Keď ti ho Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá do rúk, všet­ko mužs­ké v ňom po­zabíjaj mečom. 14 Iba ženy a deti, dobytok a všet­ko, čo bude v meste, všet­ku jeho korisť ulúp. Užívaj korisť po svojich ne­priateľoch, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh. 15 Podob­ne urob aj os­tat­ným mes­tám, ktoré sú od teba veľmi vzdialené a ne­pat­ria k mestám miest­nych národov. 16 V mestách tých­to národov, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do dedičného vlast­níc­tva, nenecháš nič nažive. 17 Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov znič ničiacou kliat­bou, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh, 18 aby vás nenau­čili konať podľa všet­kých svojich ohav­nos­tí, ktoré robia pre svojich bohov. Pre­hrešili by ste sa proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. 19 Ak budeš nie­ktoré mes­to ob­liehať dl­hší čas a zmoc­níš sa ho, ne­znič jeho stromy a ne­vytínaj ich sekerou; veď z nich budeš jesť. Pre­to ich ne­vyrubuj! Je azda ovoc­ný strom človekom, aby si ho ob­liehal? 20 Len stromy, o ktorých vieš, že nie sú ovoc­né, môžeš ničiť a rúbať, aby si z nich po­stavil, čo po­trebuješ na ob­liehanie, kým sa ne­zmoc­níš mes­ta, ktoré bojuje proti tebe.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček