Ekumenický5. Mojžišova22

5. Mojžišova

Deuteronomium

Rôzne predpisy1 Ak uvidíš blúdiace dobytča alebo ovcu svoj­ho brata, ne­prej­di pop­ri nich bez po­všim­nutia, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi. 2 Keď však tvoj brat nie je na­blíz­ku a ty ho ne­poz­náš, priženieš ich do svoj­ho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať. Po­tom mu ich vráť. 3 Rov­nako urob aj s jeho oslom, odevom a s čímkoľvek, čo tvoj brat stratil a ty si to našiel. Ne­odop­ri mu po­moc. 4 Ak uvidíš, že na ces­te padol osol alebo býk tvoj­ho brata, ne­odop­ri mu po­moc. Po­môž mu ich zo­dvih­núť. 5 Nech žena nenosí mužs­ké veci a muž nech si ne­ob­lieka žen­ské šaty, lebo pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto tak robí. 6 Keby si ces­tou náhod­ne uvidel na strome alebo na zemi vtáčie hniez­do s mláďatami alebo vajíčkami a mat­ka by sedela na mláďatách alebo na vajíčkach, ne­vez­meš mat­ku s mláďatami. 7 Mat­ku musíš vy­pus­tiť a mláďatá si vez­mi, aby sa ti dob­re vodilo a dlho si žil. 8 Keď si po­stavíš nový dom, urob na streche ohradu, aby si vo svojom dome ne­uvalil na seba krv­nú vinu, keby nie­kto z neho spadol. 9 Ne­saď do svojej vinice iný druh rast­liny, aby celá úroda ne­prepad­la svätyni: vy­siate semeno i úroda vinice. 10 Neor spoločným záp­rahom vola s oslom. 11 Ne­ob­liekaj sa do šiat utkaných spolu z vlny a ľanu. 12 Na štyroch rohoch svoj­ho plášťa, ktorým sa od­ievaš, si urob strap­ce. Nespravodlivé obvinenie manželky13 Ak si muž vez­me ženu, voj­de k nej, no po­tom ju znenávidí, 14 ob­viní ju z nepočestnosti a rozširuje o nej zlý chýr tým, že vraví: Keď som si ju vzal za ženu a pri­blížil som sa k nej, zis­til som, že nie je pan­na, 15 otec i mat­ka devy vez­mú dôkaz dcérin­ho panen­stva a prinesú ho starším mes­ta do brány. 16 Otec devy po­vie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu a on ju znenávidel. 17 Ob­viňuje ju z nepočestnosti a hovorí: Nenašiel som pri tvojej dcére znak panen­stva. Tu je dôkaz panen­stva mojej dcéry. Nato rozp­res­trú dcérine šaty pred staršími mes­ta. 18 Starší mes­ta od­vedú toho muža a po­tres­tajú ho. 19 Uložia mu po­kutu sto striebor­ných za to, že iz­rael­skú pan­nu uviedol do zlého svet­la a peniaze dajú dcérin­mu ot­covi. Ona mu zo­stane ženou a ni­kdy ju ne­smie pre­pus­tiť. 20 Keby však chýr o mladej žene bol prav­divý a nenašiel by sa dôkaz jej panen­stva, 21 vy­vedú ju k vchodu ot­cov­ho domu a muži mes­ta ju ukameňujú, lebo sa v Izraeli do­pus­tila nehaneb­nos­ti tým, že v otcovskom dome smil­nila. Tak od­strániš zlo spomedzi seba. Cudzoložstvo a smilstvo22 Keby pri­stih­li muža pri súloži s vydatou ženou, nech zo­mrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak od­strániš zlo z Izraela. 23 Keby bola deva, pan­na, za­snúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a súložil by s ňou, 24 obi­dvoch vy­veďte k bráne mes­ta a ukameňuj­te; devu pre­to, že ne­volala v meste o pomoc a muža pre­to, že zne­uc­til snúbenicu svoj­ho blížneho. Tak od­strániš zlo spomedzi seba. 25 Keby stretol muž za­snúbenú devu na poli a násil­ne by sa jej zmoc­nil a súložil by s ňou, zo­mrie len muž, ktorý s ňou súložil. 26 Deve ne­urob nič. Ona sa nedopus­tila hriechu, pre ktorý by mala byť po­tres­taná sm­rťou. V tomto prípade je to tak, ako keď nie­kto pre­pad­ne svoj­ho blížneho a za­vraždí ho. 27 Stretol ju totiž na poli a za­snúbená deva aj kričala, ale nebolo ni­koho, kto by jej po­mohol. 28 Keby muž stretol devu, pan­nu, ktorá nebola za­snúbená, chytil by ju, súložil by s ňou a pri­stih­li by ich, 29 muž, ktorý s ňou súložil, dá ot­covi devy päťdesiat striebor­ných a bude mu ženou, lebo ju zne­uc­til. Ne­smie ju ni­kdy pre­pus­tiť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček