Ekumenický5. Mojžišova21

5. Mojžišova

Deuteronomium

Prípad neobjasnenej vraždy1 Ak sa na území, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si ho ob­sadil, na poli náj­de telo za­vraždeného človeka, no ne­vie sa, kto ho za­bil, 2 vy­j­dú tvoji starší i sud­covia a od­merajú vzdialenosť od okolitých miest k zavraždenému. 3 Keď sa zis­tí, ktoré mes­to je k zavraždenému najb­ližšie, vez­mú starší toho mes­ta jalovicu, ktorá ešte ne­pracovala a nebola za­pria­hnutá v jarme. 4 Starší toho mes­ta pri­vedú jalovicu k potoku so stále tečúcou vodou, na mies­to, kde sa do­siaľ ne­oralo ani ne­sialo, a tam pri po­toku zlomia jalovici šiju. 5 Po­tom pri­stúpia kňazi Lévi­ov­ci, pre­tože ich si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volil, aby mu slúžili, v mene Hos­podina požeh­návali a podľa ich výroku riešil sa každý spor i každé ub­líženie na tele. 6 Všet­ci star­ci toho mes­ta, ktoré je najb­ližšie k zavraždenému, umyjú si ruky nad jalovicou, ktorej pri po­toku zlomili šiju. 7 Po­tom vy­hlásia: Naše ruky ne­preliali túto krv ani naše oči to ne­videli. 8 Hos­podin, od­pusť svoj­mu iz­rael­skému ľudu, ktorý si vy­kúpil. Nedovoľ preliať ne­vin­nú krv upro­stred svoj­ho iz­rael­ského ľudu. Tak budú zbavení viny za preliatie kr­vi. 9 Vinu za preliatie ne­vin­nej krvi od­strániš zo svoj­ho stredu, keď budeš konať, čo je správ­ne pred Hos­podinom. Manželstvo so zajatkyňou10 Keď odídeš do boja proti svojim ne­priateľom, a Hos­podin, tvoj Boh, ti ich vy­dá do rúk, a keď si z nich od­vedieš zajat­cov 11 a uzrieš medzi zajat­cami ženu krás­nej po­stavy a ty si ju obľúbiš, môžeš si ju vziať za ženu. 12 Po­tom ju uvedieš do svoj­ho domu. Ona si oholí hlavu a ostrihá si nech­ty, 13 vy­zlečie si šaty, v ktorých bola zajatá, a bude bývať v tvojom dome. Celý mesiac bude oplakávať svoj­ho otca a svoju mat­ku. Po­tom smieš k nej voj­sť, staneš sa jej manželom a ona bude tvojou ženou. 14 Ak sa ti po­tom znepáči, pre­pus­tíš ju a bude voľná. Ne­smieš ju predať ani hrubo s ňou za­ob­chádzať, lebo si ju ponížil. Právo prvorodenstva15 Ak nie­ktorý muž má dve ženy, jed­nu miluje a druhú nie, a ak mu milovaná i ne­milovaná porodia synov a pr­vorodený bude synom ne­milovanej, 16 po­tom v deň, keď bude roz­hodovať o dedičstve pre svojich synov, právo pr­vorodeného ne­smie pri­znať synovi milovanej na úkor pr­vorodeného syna ne­milovanej. 17 Syna ne­milovanej však uzná za pr­vorodeného a dá mu dvoj­násob­ný podiel zo všet­kého, čo má, lebo je pr­votinou jeho sily. Jemu pat­rí právo pr­voroden­stva. Neposlušný syn18 Ak má nie­kto vzdorovitého a zanovitého syna, ktorý ne­pos­lúcha svoj­ho otca ani svoju mat­ku a ned­bá na ich na­pomínanie, 19 jeho otec a mat­ka nech ho chytia, pri­vedú k starším mes­ta k miestnej bráne 20 a po­vedia: Ten­to náš syn je vzdorovitý a zanovitý, ne­pos­lúcha nás, je zhýralec a pijan. 21 Po­tom nech ho všet­ci muži mes­ta ukameňujú. Jeho sm­rťou od­strániš zlo zo svoj­ho pro­stredia. Nech to počuje celý Iz­rael a bojí sa. Pochovanie popraveného22 Keby sa nie­kto do­pus­til takého zločinu, za ktorý sa vy­náša roz­sudok smr­ti, a bol by obesený na drevo, 23 nenecháš jeho mŕt­volu na dreve cez noc, ale musíš ho po­chovať ešte v ten deň, lebo obesenec je Bohom pre­kliaty. Pre­to si ne­poškv­rň pôdu, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do dedičného vlast­níc­tva.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček