Ekumenický5. Mojžišova19

5. Mojžišova

Deuteronomium

Útočiskové mestá1 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí národy, ktorých krajinu ti dáva, a ty si ich pod­maníš a budeš bývať v ich mes­tách a domoch, 2 od­deľ tri mes­tá upro­stred krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si ju ob­sadil. 3 Uprav k nim ces­ty a na tri diely roz­deľ územie svojej krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do dedičného vlast­níc­tva, aby ta mohol uj­sť každý, kto nie­koho za­bije. 4 Tak to bude s tým, kto nie­koho za­bije. Keď ta utečie, môže zo­stať nažive, ak svoj­ho blížneho za­bil neúmysel­ne a pred­tým ho ne­mal v nenávisti. 5 Keď nie­kto vy­j­de so svojím blížnym do lesa rúbať drevo a sekerou sa zaženie, aby zoťal strom, pričom mu z poriska od­letí železo, ktoré priateľa za­siah­ne a smr­teľne zraní, taký nech utečie do jed­ného z týchto miest a zo­stane nažive. 6 Vy­konávateľ krv­nej po­msty by v návale hnevu prena­sledoval vraha a keby ces­ta bola veľmi dl­há, do­stihol by ho a za­bil. Vrah si však sm­rť nezas­lúžil, lebo za­bitého pred­tým ne­mal v nenávisti. 7 Pre­to ti pri­kazujem: Od­deľ tri mes­tá! 8 Keď Hos­podin, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako pod prísahou sľúbil ot­com, a dá ti celú krajinu, o ktorej po­vedal, že im ju dá, 9 za­chovaj každý príkaz, ktorý ti dnes dávam: aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, a chodil po jeho ces­tách po všet­ky dni. Pri­daj teda k tým trom mes­tám ešte ďalšie tri. 10 V tvojej krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do dedičného vlast­níc­tva, nech sa ne­prelieva ne­vin­ná krv, aby si za ňu neniesol vinu. 11 Keby nie­kto nenávidel svoj­ho blížneho, striehol naňho, na­padol by ho a ud­rel tak, že blížny by zo­mrel, a jeho vrah by po­tom do nie­ktorého z týchto miest ušiel, 12 nech pošlú po neho starší mes­ta, nech ho od­tiaľ vez­mú a vy­dajú do rúk vy­konávateľa krv­nej po­msty, aby zo­mrel. 13 Nech sa nad ním tvoje oko nezľutuje. Tým sa od­stráni preliatie ne­vin­nej krvi z Izraela a budeš sa mať dob­re. Ochrana medze14 Ne­posuň medzu svoj­ho blížneho, ktorou pred­kovia určili tvoje dedičné vlast­níc­tvo, čo do­staneš v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si ju ob­sadil. Zákon o svedkoch15 Jediný svedok ne­stačí usvedčiť nie­koho z nejakej viny či nejakého hriechu, ktorého sa mohol do­pus­tiť. Súd­ny výrok bude plat­ný len na zá­klade výpovedí dvoch alebo troch sved­kov. 16 Ak proti nie­komu po­vs­tane falošný svedok, aby ho ob­vinil z odpadlíctva, 17 nech sa spor­né strany po­stavia pred Hos­podina, pred kňazov a sud­cov, ktorí vtedy budú v službe. 18 Po­tom sud­covia dô­klad­ne pre­skúmajú prípad. Ak svedok falošne vy­povedal proti svoj­mu bratovi, 19 urob­te s ním to, čo hod­lal urobiť on svoj­mu bratovi. Tým od­strániš zlo zo svoj­ho stredu. 20 Os­tat­ní sa to do­počujú, budú sa báť a už nedopus­tia, aby sa také zlo medzi vami opakovalo. 21 Tvoje oko nech sa nezľutuje. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku a noha za nohu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček