Ekumenický5. Mojžišova16

5. Mojžišova

Deuteronomium

Veľká noc — Pascha1 V mesiaci abíb nezabud­ni sláviť Pas­chu na počesť Hos­podina, svoj­ho Boha, lebo v mesiaci abíb ťa Hos­podin, tvoj Boh, v noci vy­viedol z Egypta. 2 Pas­chál­nu obetu z oviec alebo dobyt­ka prines Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na mies­te, ktoré si Hos­podin vy­volí za príbytok svoj­ho mena. 3 Pri­tom nejedz nič kvasené. Sedem dní jedz len nek­vasený chlieb, chlieb biedy, lebo v strachu si utekal z Egypta, aby si si po všet­ky dni života pri­pomínal deň, keď si vy­šiel z Egypta. 4 Za sedem dní nech ne­vid­no kvas na celom tvojom území. Z mäsa, ktoré budeš obetovať večer pr­vý deň, ne­smie zo­stať nič do rána. 5 Pas­chál­nu obetu však ne­smieš priniesť v ktoromkoľvek zo svojich byd­lísk, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, 6 ale len na mies­te, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí za príbytok svoj­ho mena. Pas­chál­nu obetu prines večer pri západe sln­ka, v čase, keď si vy­chádzal z Egypta. 7 Uvar ju a zjedz na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh. Ráno sa vrátiš a pôj­deš do svoj­ho stanu. 8 Šesť dní jedz nek­vasený chlieb a sied­my deň bude sláv­nost­né zhromaždenie na počesť Hos­podina, tvoj­ho Boha. Vtedy nekonaj nijakú prácu. Slávnosť týždňov9 Od­počítaj sedem týždňov. Od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu, začni počítať sedem týždňov. 10 Po­tom usporiadaš sláv­nosť týždňov na počesť Hos­podina, svoj­ho Boha. Podľa svojich možnos­tí veľkoryso obetuj z toho, čo ti požeh­ná Hos­podin, tvoj Boh. 11 Raduj sa pred Hos­podinom, svojím Bohom, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja slúžka i levita, ktorý je v tvojom byd­lis­ku, i cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú u teba, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh za príbytok svoj­ho mena. 12 Budeš si pri­pomínať, že si bol ot­rokom v Egypte, pre­to za­chovávaj a uskutočňuj tieto ustanovenia. Slávnosť stánkov13 Po zbere úrody obilia a hroz­na budete mať sedem dní sláv­nosť stán­kov. 14 Raduj sa pri svojej sláv­nos­ti, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj služob­ník i tvoja slúžka i levita, i cudzinec, sirota i vdova, ktorí budú v tvojom byd­lis­ku. 15 Sedem dní za­sväť na počesť Hos­podina, tvoj­ho Boha, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, lebo Hos­podin, tvoj Boh, ťa požeh­ná hoj­nou úrodou a ús­pechom vo všet­kom, čo budeš pod­nikať. Pre­to sa raduj! 16 Trik­rát v roku sa má každý muž ob­javiť pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí: na sláv­nosť nek­vasených chlebov, na sláv­nosť týždňov a na sláv­nosť stán­kov. Nech sa však ni­kto ne­ukáže s prázdnou rukou. 17 Každý z vás nech obetuje podľa svojich možnos­tí z požehnania, ktoré mu dá Hos­podin, tvoj Boh. Zákon o sudcoch18 Vo všet­kých byd­lis­kách, ktoré dá Hos­podin, tvoj Boh, tvojim kmeňom, ustanov sud­cov, ktorí budú súdiť ľud podľa spravod­livos­ti. 19 Ne­prek­rúcaj právo, nehľaď na osobu, ne­prijímaj ú­platok, lebo ú­platok za­slepuje oči múd­rych a pre­vracia reči spravod­livých. 20 O spravodlivosť a len o spravodlivosť sa budeš usilovať, aby si os­tal nažive a ob­sadil krajinu, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh. Zákaz modlárstva21 Keď po­stavíte ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ne­smiete vedľa neho osadiť po­svät­ný kôl z nijakého dreva. 22 Ne­po­stav si nijaký kamen­ný po­svät­ný stĺp, ktorý nenávidí Hos­podin, tvoj Boh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček