Ekumenický5. Mojžišova25

5. Mojžišova

Deuteronomium

1 Keď na­stane spor medzi mužmi a prídu k súdu, aby ich roz­súdili, spravod­livého treba ospravedl­niť a vin­níka od­súdiť. 2 Ak si vin­ník za­slúži bičovanie, dá ho sud­ca položiť na zem a pred sebou zbičovať podľa toho, koľko úderov za­sluhuje. 3 Môže ho od­súdiť na štyrid­sať úderov, no viac mu ne­smie dať, lebo keby ich do­stal viac, tvoj brat by bol po­tupený pred tebou. 4 Pri mlátení nedávaj volovi náhubok. Švagrovské manželstvo5 Keď budú bývať bratia spolu a jeden z nich zo­mrie a nezanechá syna, nech sa žena zo­mrelého ne­vydá za cudzieho muža, mimo rodiny. Voj­de k nej jej švagor a vez­me si ju za ženu podľa švag­rov­ského práva. 6 Pr­vorodený, ktorého mu porodí, bude niesť meno jeho zo­mrelého brata, aby nebolo z Izraela vy­treté jeho meno. 7 Ak si však ten­to muž nebude chcieť vziať svoju švag­rinú, nech jeho švag­riná príde do brány k starším a po­vie: Môj švagor sa zdráha za­chovať svoj­mu bratovi meno v Izraeli, nech­ce si ma vziať za ženu podľa švag­rov­ského práva. 8 Vtedy ho starší mes­ta pred­volajú a po­hovoria si s ním. Keď vstane a vy­hlási, že si ju nech­ce vziať, 9 pri­stúpi k nemu švag­riná, pred očami starších mu z nohy vez­me san­dál, na­pľuje mu do tváre a po­vie: Tak nech sa stane mužovi, ktorý sa nech­ce po­starať svoj­mu bratovi o potomstvo. 10 V Izraeli sa bude volať: Dom vy­zutého. Dodatky11 Ak sa medzi sebou po­bijú dvaja muži, a ak žena jed­ného z nich chce vy­slobodiť svoj­ho muža z ruky toho, ktorý ho bije, vy­strie ruku a chytí ho za prirodzenie, 12 bez milos­ti jej od­sek­ni ruku. 13 Ne­maj vo svojom mešci dvojaké závažie, väčšie a menšie. 14 Ne­maj vo svojom dome dvojakú éfu, väčšiu a menšiu. 15 Závažie maj pres­né a správ­ne, aj éfu maj pres­nú a správ­nu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh. 16 Pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto to robí, každý, kto pácha takéto bez­právie. 17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálek na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egypta, 18 ako ťa na­padol, a kým si bol zo­slab­nutý a unavený, zničil všet­kých, čo šli za tebou vy­čer­paní, a nebál sa Boha. 19 Keď ti Hos­podin, tvoj Boh, do­praje od­počinok od všet­kých tvojich okolitých ne­priateľov v krajine, ktorú ti dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, tvoj Boh, aby si ju zau­jal, po­tom od­strániš spod neba pamiat­ku Amáleka. Nezabud­ni na to!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček