Ekumenický5. Mojžišova6

5. Mojžišova

Deuteronomium

Úcta a láska k Bohu1 Toto sú pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré mi Hos­podin, váš Boh, pri­kázal vás učiť, aby ste ich do­držiavali v krajine, do ktorej pri­chádzate a ktorú máte ob­sadiť, 2 aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, a za­chovával všet­ky ustanovenia a príkazy, ktoré ti dávam — ty, tvoj syn i vnuk — po všet­ky dni svoj­ho života, aby si dlho žil. 3 Počúvaj teda, Iz­rael, a usiluj sa tak konať, aby sa ti v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom, dob­re vodilo, aby si sa veľmi rozm­nožil, ako ti to sľúbil Hos­podin, Boh tvojich ot­cov. 4 Počuj, Iz­rael, Hos­podin je náš Boh, Hos­podin jediný. 5 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com, celou dušou a celou silou. 6 Tieto slová, ktoré ti dnes pri­kazujem, budeš mať na srd­ci. 7 Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôj­deš po ces­te, či budeš líhať alebo vstávať. 8 Pri­viažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pri­pomien­ku na čele medzi očami. 9 Na­píšeš ich na veraje svoj­ho domu a na svoje brány. 10 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ju dá a s ňou i veľké a dob­ré mes­tá, ktoré si ne­staval, 11 domy pl­né všet­kého dob­rého, ktoré si ne­na­pl­nil, vy­kopané cis­ter­ny, ktoré si ne­vykopal, vinice a olivové sady, ktoré si ne­vysádzal, a keď budeš z toho jesť a na­sýtiš sa, 12 dávaj po­zor, aby si nezabudol na Hos­podina, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva. 13 Hos­podina, svoj­ho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno pri­sahaj! 14 Ne­na­sleduj bohov spomedzi božs­tiev iných národov z vášho okolia, lebo Hos­podin, tvoj Boh, je žiar­livý Boh upro­stred teba. 15 Nech Hos­podin, tvoj Boh, ne­vzp­lanie proti tebe hnevom a ne­vyhubí ťa z povrchu zeme. 16 Ne­pokúšaj­te Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste ho po­kúšali v Masse. 17 Starost­livo za­chovávaj­te príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, dbaj­te na jeho svedec­tvá a ustanovenia, ktoré ti pri­kázal. 18 Rob len to, čo je správ­ne a dob­ré pred Hos­podinom, aby sa ti dob­re vodilo, keď pôj­deš ob­sadiť tú dob­rú krajinu, o ktorej Hos­podin tvojim ot­com pri­sahal, 19 že všet­kých tvojich ne­priateľov pred tebou vy­ženie, ako to Hos­podin sľúbil. Vyučovanie v rodine20 Keď sa ťa nie­kedy tvoj syn opýta: Čo sú to tie svedec­tvá, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám pri­kázal Hos­podin, náš Boh?, 21 po­vedz mu: Boli sme faraónovými ot­rok­mi v Egypte, ale Hos­podin nás od­tiaľ vy­viedol moc­nou rukou. 22 Hos­podin pred našimi očami konal veľké a hroz­né znamenia a divy proti Egyp­tu, proti faraónovi a proti celému jeho domu. 23 Vy­viedol nás od­tiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou sľúbil našim ot­com, a ktorú nám aj dal. 24 Hos­podin nám pri­kázal, aby sme za­chovávali všet­ky tieto ustanovenia, báli sa Hos­podina, svoj­ho Boha, aby sa nám vždy dob­re vodilo, aby nás ud­ržal pri živote ako dnes. 25 Ak budeme starost­livo za­chovávať všet­ky tieto príkazy pred Hos­podinom, svojím Bohom, ako nám pri­kázal, bude sa nám to počítať za spravod­livosť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček