Ekumenický5. Mojžišova4

5. Mojžišova

Deuteronomium

Vernosť zákonu1 Teraz, Iz­rael, počúvaj ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vás učím za­chovávať, aby ste žili a moh­li ste voj­sť a ob­sadiť krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, Boh vašich ot­cov. 2 K tomu, čo vám pri­kazujem, ne­smiete nič pri­dať ani z toho ub­rať, ale budete za­chovávať príkazy Hos­podina, vášho Boha, ktoré vám pred­kladám. 3 Na vlast­né oči ste videli, čo urobil Hos­podin pre Baál-Peóra, ako každého, kto chodil za Baál-Peórom, Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubil spomedzi vás. 4 Vy však, ktorí sa pri­dŕžate Hos­podina, svoj­ho Boha, ste do­dnes všet­ci nažive. 5 Po­zri, učil som vás ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ako mi pri­kázal Hos­podin, môj Boh, aby ste ich za­chovávali aj v krajine, ktorú pri­chádzate ob­sadiť. 6 Za­chovávaj­te ich a plňte, lebo v tom bude vaša múd­rosť a roz­um­nosť v očiach národov, ktoré, keď sa do­počujú o všetkých tých­to ustanoveniach, po­vedia: Ten­to veľký národ je na­ozaj múd­ry a roz­um­ný. 7 Je nie­kde taký veľký národ, ktorému by boli jeho bohovia tak blíz­ko, ako je nám Hos­podin, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme? 8 Má nejaký veľký národ také spravod­livé ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ako celý ten­to zákon, ktorý vám dnes pred­kladám? Varovanie pred modlami9 Len sa maj na po­zore a poriad­ne sa chráň, aby si nezabudol na to, čo si na vlast­né oči videl a ne­vymiz­lo to z tvojho srd­ca, kým žiješ. Po­uč o tom svojich synov a vnukov. 10 Pamätaj na deň, keď si na Horebe stál pred Hos­podinom, svojím Bohom, keď mi Hos­podin po­vedal: Zhromaždi mi ľud, aby počul moje slová, tak aby sa na­učil báť sa ma po celý svoj po­zem­ský život a učil podob­ne aj svojich synov. 11 Keď ste sa vtedy pri­blížili a stáli ste na úpätí vr­chu, za­tiaľ čo za tmy ob­lakov a mrákav vrch blčal v ohni až po samé nebo, 12 z prostriedku ohňa vás oslovil Hos­podin. Zvuk slov ste počuli, ale podobu ste ne­videli. Znel iba hlas. 13 Vtedy vám oznámil svoju zmluvu, ktorú vám pri­kázal za­chovávať, desať výrokov, a na­písal ich na dve kamen­né tabule. 14 Mne vtedy Hos­podin pri­kázal, aby som vás na­učil ustanovenia a práv­ne pred­pisy, aby ste ich pl­nili v krajine, ktorú pôj­dete ob­sadiť. 15 Keďže ste v ten deň, keď vás Hos­podin na Horebe oslovil zo stredu ohňa, ne­videli nijakú podobu, veľmi si dávaj­te po­zor, 16 aby ste sa ne­zvr­h­li a ne­urobili si nijakú podobu mod­ly ani podobu muža či ženy, 17 ani podobu nijakého zvieraťa, ktoré je na zemi, ani podobu ok­ríd­leného vtáka, ktorý lieta pod nebom, 18 ani podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, ani podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. 19 Pri po­hľade na nebesia uvidíš sln­ko, mesiac a hviez­dy, teda celý nebes­ký zá­stup, nedaj sa zviesť, nek­laňaj sa im a ne­slúž veciam, ktoré Hos­podin, tvoj Boh, dal všet­kým národom pod celým nebom. 20 Vás však Hos­podin vzal a vy­viedol z taviacej pece, z Egypta, aby ste boli jeho dedičným ľudom, ako je to dnes. 21 Pre vás sa Hos­podin roz­hneval na mňa a pri­sahal, že ne­prej­dem cez Jor­dán a ne­voj­dem do dob­rej krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do vlast­níc­tva. 22 Ja však zo­mriem v tejto krajine, ne­prek­ročím Jor­dán, ale vy prej­dete a ob­sadíte tú dob­rú krajinu. 23 Dávaj­te si po­zor, aby ste nezabud­li na zmluvu Hos­podina, vášho Boha, ktorú uzav­rel s vami, aby ste si ne­urobili nijakú podobu mod­ly, čo ti za­kázal Hos­podin, tvoj Boh, 24 lebo Hos­podin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, žiar­livý Boh. Trest a milosť25 Keď budete plodiť synov a vnukov a budete v tej krajine dlho bývať, keď sa zvrh­nete a urobíte si akúkoľvek podobu mod­ly a do­pus­títe sa toho, čo je zlé v očiach Hos­podina, vášho Boha, čím ho na­hneváte, 26 volám dnes proti vám za sved­kov nebo i zem, že v krajine, ktorú máte ob­sadiť, keď prej­dete cez Jor­dán, určite čo­skoro vy­hyniete, nezos­tanete v nej dl­ho, lebo budete cel­kom vy­hubení. 27 Hos­podin vás rozp­týli medzi národy a zo­stane z vás len malý počet medzi národ­mi, medzi ktoré vás Hos­podin za­vedie. 28 Tam budete slúžiť bohom vy­robeným ľud­skou rukou z dreva a kameňa, ktorí ne­vidia, ne­počujú, nejedia ani nečuchajú. 29 Z toho mies­ta budeš hľadať Hos­podina, svoj­ho Boha, a ak ho budeš vy­hľadávať celým srd­com a celou dušou, náj­deš ho. 30 Keď budeš v súžení a ne­skôr ťa to všet­ko pos­tih­ne, vrátiš sa k Hospodinovi, svoj­mu Bohu, a po­slúch­neš jeho hlas. 31 Hos­podin, tvoj Boh, je totiž milo­sr­d­ný Boh, ne­opus­tí ťa ani ťa nezahubí, ani nezabud­ne na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahou po­tvr­dil. Vyvolenie Izraela32 Skúmaj minulosť spred dáv­nych čias, od­vtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, od jed­ného kon­ca nebies až po druhý, či sa nie­kedy niečo také veľké stalo alebo či bolo o niečom takom počuť? 33 Počul azda nejaký iný národ zo stredu ohňa pre­hovoriť Boží hlas, ako si ho počul ty, a po­tom os­tal nažive? 34 Po­kúsil sa už nejaký boh prísť a vy­viesť ľud spomedzi iného národa skúškami a znameniami, zá­zrak­mi a bojom, moc­nou rukou a vy­stretým ramenom, veľkými, hroz­nými skut­kami, ako to všet­ko urobil s vami v Egypte Hos­podin, váš Boh, pred vašimi očami? 35 Smel si to vidieť, aby si po­znal, že Hos­podin je Boh a ok­rem neho iného niet. 36 Z neba si smel počuť jeho hlas, aby ťa po­učil, a na zemi ti dal vidieť svoj veľký oheň a jeho slová si počul zo stredu ohňa. 37 Pre­tože miloval tvojich ot­cov, vy­volil si po nich aj ich po­tom­stvo. Šiel s tebou a svojou prítom­nosťou a veľkou mocou ťa vy­viedol z Egypta, 38 aby ňou pred tebou vy­hnal väčšie a moc­nejšie národy, ako si ty, a do­viedol ťa do ich krajiny a dal ti ju do vlast­níc­tva, ako je to dnes. 39 Dnes si uvedom, a vez­mi si k srdcu, že len Hos­podin je Boh hore na nebi a dolu na zemi. Iného niet. 40 Za­chovávaj jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa dob­re vodilo tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti navždy dáva Hos­podin, tvoj Boh. Útočiskové mestá41 Vtedy Mojžiš od­delil tri mes­tá za Jor­dánom na východe, 42 aby ta mohol uj­sť ten, kto svoj­ho blížneho neúmysel­ne za­bil a pred­tým ho ne­mal v nenávisti. Útekom do nie­ktorého z týchto miest zo­stane nažive. 43 Pre Rúbenov­cov to bude Becer na náhor­nej step­nej rovine, pre Gádov­cov Rámot v Gileáde a pre Menašše­ov­cov Gólan v Bášane. 44 Toto je zákon, ktorý pred­ložil Mojžiš Iz­raelitom. 45 Toto sú svedec­tvá, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré Mojžiš oznámil Iz­raelitom pri ich od­chode z Egypta 46 za Jor­dánom v údolí oproti Bét-Peóru, v krajine amorej­ského kráľa Síchona, ktorý býval v Chešbóne a ktorého Mojžiš a Iz­raeliti porazili pri od­chode z Egypta. 47 Ob­sadili jeho krajinu i krajinu bášan­ského kráľa Óga, dvoch amorej­ských kráľov na východe za Jor­dánom, 48 od Aróera, ktorý je na brehu po­toka Ar­nón až po vrch Sir­jón, teda Cher­món, 49 a celú Arábu na východ za Jor­dánom až po more Aráby pod svah­mi Pis­gy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček