Ekumenický5. Mojžišova33

5. Mojžišova

Deuteronomium

Mojžišovo požehnanie1 Toto je požeh­nanie, ktorým Boží muž Mojžiš požeh­nal Iz­raelitov pred svojou sm­rťou: 2 Po­vedal: Zo Sinaja prišiel Hos­podin, zažiaril im zo Seíru, za­skvel sa z vrchu Páran a prišiel do Meríby pri Kádeši, po jeho pravici bol planúci oheň. 3 Ty, ktorý miluješ svoj ľud, všet­ci jeho svätí sú v tvojej ruke, pri­vinuli sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov. 4 Mojžiš nám dal zákon ako vlast­níc­tvo pre zhromaždenie Jákoba. 5 Keď sa zišli pop­red­ní ľudu, zhromaždenie kmeňov Iz­raela, v Ješurúne po­vs­tal kráľ. 6 Nech žije Rúben, nech ne­vym­rie a nech je počet jeho mužov malý. 7 O Júdovi po­vedal toto: Hos­podin, vy­počuj Júdov hlas a pri­veď ho k jeho ľudu, aby svojimi rukami bojoval za seba, a po­máhaj mu proti jeho od­por­com. 8 O Lévim po­vedal: Nech tvoje tum­mím a urím pat­ria tvoj­mu zbožnému mužovi, ktorého si vy­skúšal v Masse, s ktorým si mal spor pri vodách Meríby, 9 ktorý po­vedal o svojom ot­covi a svojej mat­ke: Neberiem ohľad na nich. Svojich bratov ne­poz­nal a o svojich synoch nech­cel vedieť, lebo za­chovával tvoju reč a do­držiaval tvoju zmluvu. 10 Jákoba budú poúčať o tvojich právach a Iz­raelitov o tvojom zákone. Budú klásť pred teba kadid­lo a celožer­tvu na tvoj ol­tár. 11 Hos­podin, požeh­naj jeho silu! Obľúb si dielo jeho rúk! Polám bed­rá tým, čo po­vs­távajú proti ne­mu, aby už ne­povs­tali tí, čo ho nenávidia. 12 O Benjamínovi po­vedal: To je miláčik Hos­podina, nech bez­pečne býva pri ňom. On ho bude chrániť po všet­ky dni. Býva medzi jeho úbočiami. 13 O Jozefovi po­vedal: Kiež Hos­podin požeh­ná jeho kraj hoj­nou rosou z neba i z priepastnej hl­biny, čo je dolu, 14 vzác­nymi úrodami z darov sln­ka, bohatými plod­mi ročných ob­dobí, 15 skvelými dar­mi pradáv­nych vr­chov a vzác­nosťami od­vekých pahor­kov, 16 vzác­nosťami krajiny a všet­kým, čo je na nej, aj priazňou toho, ktorý býva v kre. To nech zo­stúpi na Jozefovu hlavu a na temeno za­sväten­ca medzi brat­mi. 17 Je nád­her­ný ako pr­vorodený býk, rohy má ako divý byvol, ktorými kole všet­ky národy až do končín zeme. Také nech sú desaťtisíce Ef­rajima, také nech sú tisíce Menaššeho. 18 O Zebúlunovi po­vedal: Raduj sa, Zebúlun, na svojej výp­rave, raduj sa Jis­sákar, vo svojich stanoch! 19 Ľudí zvolajú na vrch, kde budú správ­ne prinášať obety. Bohat­stvo budú čer­pať z mora a po­klady ukryté v piesku. 20 O Gádovi po­vedal: Požeh­naný, kto Gádovi rozširuje územie. Gád od­počíva ako levica, tr­há rameno i temeno. 21 Ako pr­vý si vy­hliadol územie tam, kde bol podiel vod­cu! Prišiel s náčelníkmi ľudu a vy­konal pre Iz­rael, čo je pred Hos­podinom spravod­livé a správ­ne. 22 O Dánovi po­vedal: Dán je mladé levíča, ktoré vy­skočí z Bášanu. 23 O Naftálim po­vedal: Naf­táli sa na­sýti priaz­ne, je pl­ný Hos­podinov­ho požeh­nania. Ov­lád­ne more i južný kraj. 24 O Ašérovi po­vedal: Nad os­tat­ných synov nech je požeh­naný Ašér, nech je najobľúbenejší medzi brat­mi. Nech si v oleji máča nohu. 25 Nech sú jeho závory zo železa a bron­zu. Nech tvoja sila tr­vá, kým žiješ. 26 Nieto takého, ako je Boh Ješurúnov, po nebesiach sa náh­li, aby ti po­mohol, na ob­lakoch sa ne­sie vo svojej velebe. 27 Útočis­kom je Boh od­veký, svet je pod jeho ramenami. On vy­hnal pred tebou ne­priateľa, po­vedal: Znič ho! 28 Iz­rael býva bez­pečne, Jákobov prameň je výnimočný v krajine obilia a muštu. Z jeho nebies padá rosa. 29 Blaho­slavený si, Iz­rael, kto sa ti vy­rov­ná? Ľud, ktorý za­chránil Hos­podin; on je tvoj ochran­ný štít, tvoj sláv­ny meč. Tvoji ne­priatelia sa ti budú koriť, ty však pošliapeš ich šije.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček