Ekumenický5. Mojžišova27

5. Mojžišova

Deuteronomium

Pamätné kamene1 Mojžiš so staršími iz­rael­ského ľudu pri­kázal: Za­chovávaj­te každý príkaz, ktorý vám dnes dávam. 2 V ten deň, keď prej­dete cez Jor­dán do krajiny, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh, po­stav si veľké kamene, na­tri ich váp­nom a 3 na­píš na ne všet­ky slová toh­to zákona, keď sa pre­brodíš a voj­deš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ako ti sľúbil Hos­podin, Boh tvojich ot­cov. 4 Keď po­tom prej­dete cez Jor­dán, po­stav­te tie kamene na vr­chu Ébal, ako vám dnes pri­kazujem, a na­trite ich váp­nom. 5 Tam po­stav ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ol­tár z kameňov ne­ok­resaných železom. 6 Z neopracovaných kameňov po­stav ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a obetuj na ňom spaľované obety Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. 7 Obetuj obety spoločen­stva, tam jedz a raduj sa pred Hos­podinom, svojím Bohom. 8 Na kamene na­píš zreteľne a jas­ne všet­ky slová toh­to zákona. Požehnanie a kliatba9 Po­tom Mojžiš a lévi­ov­skí kňazi po­vedali celému Iz­raelu: Mlč a počúvaj, Iz­rael! Dnes si sa stal ľudom Hos­podina, svoj­ho Boha. 10 Pre­to po­slúchaj hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a uskutočňuj jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam. 11 V ten deň pri­kázal Mojžiš ľudu: 12 Keď prej­dete cez Jor­dán, nech sa Šimeón, Lévi, Júda, Jis­sákar, Jozef a Ben­jamín po­stavia na vr­chu Gerizím a nech žeh­najú ľud. 13 Nech sa Rúben, Gád, Ašér, Zebúlun, Dán a Naf­táli po­stavia na vr­chu Ébal a nech pre­klínajú. 14 Leviti nech zvýšeným hlasom oznámia všet­kým iz­rael­ských mužom: 15 Pre­kliaty muž, ktorý si zhotoví vy­rezávanú alebo liatu mod­lu, ohav­nosť pred Hos­podinom, dielo rúk remesel­níka, a taj­ne si ju po­staví. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 16 Pre­kliaty, kto zne­uc­tí svoj­ho otca alebo svoju mat­ku. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 17 Pre­kliaty, kto po­sunie medzu svoj­ho blížneho. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 18 Pre­kliaty, kto po­mýli slepého na ces­te. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 19 Pre­kliaty, kto pre­krúti právo cudzin­ca, siroty a vdovy. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 20 Pre­kliaty, kto bude ob­covať so ženou svoj­ho ot­ca, pre­tože od­kryje pri­krýv­ku svoj­ho ot­ca. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 21 Pre­kliaty, kto bude ob­covať s ktorýmkoľvek zvieraťom. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 22 Pre­kliaty, kto bude ob­covať so svojou ses­trou, dcérou svoj­ho otca alebo s dcérou svojej mat­ky. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 23 Pre­kliaty, kto bude ob­covať so svojou tes­tinou. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 24 Pre­kliaty, kto taj­ne za­bije svoj­ho blížneho. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 25 Pre­kliaty, kto vez­me ú­platok za za­bitie ne­vin­nej osoby. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 26 Pre­kliaty, kto nebude za­chovávať slová toh­to zákona a ne­us­kutoční ich. Všetok ľud nech po­vie: Amen!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček