Ekumenický5. Mojžišova7

5. Mojžišova

Deuteronomium

Varovanie pred modlárstvom1 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, do ktorej pri­chádzaš, aby si ju ob­sadil, a vy­ženie pred tebou mnohé národy: Chetitov, Gir­gášejov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov — sedem národov počet­nejších a moc­nejších než si ty, 2 a keď ti ich vy­dá Hos­podin, tvoj Boh, a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kliat­bu. Ne­smieš s nimi uzat­várať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi. 3 Ne­v­stupuj s nimi do príbuzen­stva, svoju dcéru nedávaj za syna nie­ktorého z nich ani jeho dcéru ne­vez­meš pre svoj­ho syna. 4 To by tvoj­ho syna od­vrátilo odo mňa a slúžili by cudzím bohom. Po­tom by vzplanul Hos­podinov hnev proti vám a rých­lo by vás vy­ničil. 5 Pre­to s nimi za­ob­chádzaj­te tak­to: Ich ol­táre porúcaj­te, ich po­svät­né stĺpy roz­bite a po­svät­né koly po­stínaj­te, ich vy­rezávané sochy spáľte. 6 Veď ty si svätý ľud Hos­podina, svoj­ho Boha. Hos­podin, tvoj Boh, si ťa vy­volil, aby si bol jeho zvlášt­nym ľudom spomedzi všet­kých národov, ktoré sú na po­vr­chu zeme. 7 Hos­podin si vás za­miloval a vy­volil nie pre­to, že by ste boli počet­nejší než os­tat­né národy; veď medzi všet­kými národ­mi vás bolo naj­menej. 8 Hos­podin vás vy­viedol moc­nou rukou a vy­kúpil z domu ot­roc­tva, z ruky faraóna, egypt­ského kráľa, pre­to, že vás miloval a že za­chováva svoju prísahu, ktorou sa za­viazal vašim ot­com. 9 Vedz teda, že len Hos­podin, tvoj Boh, je Boh, ver­ný Boh, ktorý do tisíceho po­kolenia za­chováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a za­chovávajú jeho pri­kázania. 10 Tomu, kto ho nenávidí, sa priamo od­pláca, aby ho zničil. Nebude zhovievavý k tomu, kto ho nenávidí, ale hneď sa mu od­platí. 11 Pre­to za­chovávaj pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré ti dnes pri­kazujem za­chovávať. Požehnania za poslušnosť12 Ak budete tieto práv­ne pred­pisy počúvať, za­chovávať a pl­niť, Hos­podin, tvoj Boh, bude za­chovávať zmluvu s tebou a pre­ukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim ot­com. 13 Bude ťa milovať, požeh­návať a rozm­noží ťa. Požeh­ná plod tvoj­ho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, mláďatá tvoj­ho dobyt­ka, jahňatá tvojich oviec v krajine, ktorú pod prísahou sľúbil dať tvojim ot­com. 14 Budeš požeh­naný nad všet­ky národy. Nebude medzi vami ne­plod­ný muž ani ne­plod­ná žena a nebudete mať ani ne­plod­né dobytča. 15 Hos­podin od­vráti od teba každú chorobu a nedopus­tí na teba nijakú z tých chorôb, ktoré si po­znal v Egypte, no do­pus­tí ich na všet­kých, čo ťa nenávidia. 16 Po­hl­tíš všet­ky národy, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Boh. Tvoje oko sa nad nimi nezľutuje ani nebudeš slúžiť ich bohom, to by bolo pre teba osíd­lo. Boj proti modlám17 Možno si po­mys­líš: Tieto národy sú počet­nejšie než ja, ako by som ich mohol vy­hnať? 18 Neboj sa ich! Len sa dob­re roz­pamätaj na to, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyp­tu, 19 na veľké skúšky, ktoré si videl na vlast­né oči, na znamenia a divy, na moc­nú ruku a vy­streté rameno, ktorými ťa viedol Hos­podin, tvoj Boh. Tak urobí Hos­podin, tvoj Boh, všet­kým národom, ktorých sa obávaš. 20 Aj sršne pošle Hos­podin, tvoj Boh na nich, kým ne­vyhynú tí, čo zo­stali a ukryli sa pred tebou. 21 Neľakaj sa ich, lebo upro­stred teba je Hos­podin, tvoj Boh, Boh veľký a hroz­ný. 22 Hos­podin, tvoj Boh, po­stup­ne tieto národy pred tebou po­vy­háňa. Nebudeš ich môcť rých­lo vy­ničiť, lebo by sa rozm­nožila proti tebe divá zver. 23 No Hos­podin, tvoj Boh, ti tie národy vy­dá a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­ničené. 24 Ich kráľov ti vy­dá do rúk a ty vy­mažeš ich mená pod nebom. Ni­kto sa ne­po­staví proti tebe, kým ich ne­vyničíš. 25 Vy­rezávané sošky ich božs­tiev spáľte. Nezatúžiš po strieb­re ani po zlate, čo je na nich, ani si ho neber, aby sa ti to ne­stalo osíd­lom, lebo je to ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom. 26 Nedonesieš tieto ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si ne­upadol do kliat­by ako ony. Nech sa ti zošk­livia a zhnusia, lebo sú pre­kliate.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček