Ekumenický5. Mojžišova31

5. Mojžišova

Deuteronomium

Mojžišov nástupca1 Po­tom od­išiel Mojžiš oznámiť všet­ky tieto slová celému Iz­raelu. 2 Po­vedal im: Dnes mám stod­vad­sať rokov. Nebudem už môcť vy­chádzať ani vchádzať, a Hos­podin mi po­vedal: Ne­prej­deš cez Jor­dán. 3 Hos­podin, tvoj Boh, pôj­de pred tebou, vy­hubí tieto národy a ty ich ov­lád­neš. Jozua pôj­de pred tebou na druhú stranu, ako po­vedal Hos­podin. 4 Hos­podin naloží s nimi tak, ako naložil s amorejským kráľom Síchonom a Ógom, ako aj s ich krajinami, ktoré zničil. 5 Hos­podin vám ich vy­dá a naložíte s nimi podľa príkazu, ktorý som vám dal. 6 Buďte sil­ní a udat­ní, neboj­te sa a ne­maj­te z nich strach, lebo sám Hos­podin, tvoj Boh, ide s tebou; on ťa nenechá a ne­opus­tí. 7 Mojžiš za­volal Jozuu a v prítomnosti celého Iz­raela mu po­vedal: Buď sil­ný a udat­ný, lebo ty uvedieš ten­to ľud do krajiny, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil dať jeho ot­com a ty im ju odo­vzdáš do dedičného vlast­níc­tva. 8 Sám Hos­podin pôj­de pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochab­núť ani ťa ne­opus­tí. Neboj sa ani sa neľakaj. Čítanie zákona9 Mojžiš na­písal ten­to zákon a odo­vzdal ho kňazom, Léviho synom, ktorí nosili ar­chu Hos­podinovej zmluvy, a všet­kým starším Iz­raela. 10 Mojžiš im pri­kázal: Na kon­ci každého sied­meho roka na sláv­nosť stán­kov v roku určenom na od­pus­tenie dl­hov, 11 keď sa všetok Iz­rael príde ukázať pred Hos­podina, svoj­ho Boha, na mies­te, ktoré si vy­volí, budeš predčítavať ten­to zákon, aby ho počul celý Iz­rael. 12 Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti a cudzin­cov, ktorí bývajú v tvojich bránach, aby počuli a učili sa báť Hos­podina, vášho Boha, aby za­chovávali a pl­nili všet­ky slová toh­to zákona. 13 Aj ich synovia, ktorí ho ešte ne­poz­najú, nech ho počujú a učia sa báť Hos­podina, vášho Boha, po všet­ky dni vášho života na zemi, ktorú máte po pre­chode Jor­dána ob­sadiť. Pokyny od Hospodina14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­zri, blížia sa dni tvojej smr­ti. Za­volaj Jozuu, po­stav­te sa do stanu stretávania a ja mu dám príkaz. Šiel teda Mojžiš s Jozuom a po­stavili sa v stane stretávania. 15 Vtedy sa Hos­podin zjavil v stane v oblačnom stĺpe. Ob­lačný stĺp stál nad vchodom do stanu. 16 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ty si ľah­neš k svojim ot­com a ten­to ľud po­vs­tane a v krajine, do ktorej sa uberá, bude smil­niť s cudzími boh­mi. Tam ma opus­tí, poruší moju zmluvu, ktorú som s ním uzav­rel. 17 V ten deň vzplanie môj hnev proti ne­mu, opus­tím ho a za­kryjem si pred ním tvár. Za­stih­nú ho mnohé po­hromy a súženia; tie ho po­hl­tia. V ten deň si po­vie: Nezas­tih­li ma tieto po­hromy pre­to, že v mojom strede nie je Boh? 18 Ja si v ten deň skryjem tvár pre všet­ko to zlo, ktorého sa do­pus­til, keď sa ob­rátil k iným bohom. O piesni svedectva19 Teraz si na­píšte túto pieseň. Na­uč ju Iz­raelitov a vlož im ju do úst, aby mi táto pieseň bola svedec­tvom proti Iz­raelitom. 20 Uvediem ich do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom a ktorú som pod prísahou sľúbil ich ot­com. Keď však ľud bude jesť a keď sa na­sýti a stučnie, po­tom sa ob­ráti k iným bohom, bude im slúžiť, mňa za­vrh­ne a poruší moju zmluvu. 21 Keď ho za­stih­nú mnohé po­hromy a súženia, nech táto pieseň, ktorá ne­vymiz­ne z úst jeho po­tom­stva, hovorí proti nemu ako svedok. Po­znám jeho zmýšľanie, čo hod­lá urobiť dnes, skôr než ho uvediem do krajiny, ktorú som mu pod prísahou sľúbil. 22 V ten is­tý deň na­písal Mojžiš túto pieseň a na­učil ju Iz­raelitov. 23 Hos­podin pri­kázal Jozu­ovi, Núnov­mu synovi: Buď sil­ný a udat­ný, lebo pri­vedieš Iz­raelitov do krajiny, ktorú som im pod prísahou sľúbil, a ja budem s tebou. 24 Keď Mojžiš do­písal slová toh­to zákona do knihy, 25 pri­kázal levitom, ktorí nosia ar­chu Hos­podinovej zmluvy: 26 Vez­mite túto knihu zákona a uložte ju vedľa ar­chy zmluvy Hos­podina, svoj­ho Boha, tam bude sved­kom proti tebe. 27 Ja po­znám tvoju vzdorovitosť a tvrdo­šij­nosť. Keď sa už dnes priečite Hos­podinovi, ešte za môj­ho života, keď som medzi vami, o čo viac to bude po mojej smr­ti. 28 Zhromaždite ku mne všet­kých hod­nos­tárov kmeňov a svojich správ­cov. Chcem pred nimi na­hlas vy­hlásiť tieto slová a vy­zvať nebo i zem za sved­kov proti nim. 29 Lebo viem, že po mojej smr­ti sa ú­pl­ne skazíte a od­bočíte z cesty, ktorou som vám pri­kázal ísť. A ne­skoršie vás za­stih­ne po­hroma, pre­tože budete robiť to, čo sa ne­páči Hos­podinovi, keď ho budete dráždiť dielom svojich rúk. 30 Mojžiš zreteľne pred­niesol celému zhromaždeniu Iz­raela slová tej­to pies­ne v plnom znení:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček