Ekumenický5. Mojžišova17

5. Mojžišova

Deuteronomium

1 Ne­obetuj Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, býka či ov­cu, ktoré by boli chyb­né alebo nejako znet­vorené, lebo to je ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom. 2 Môže sa stať, že sa v niektorom z tvojich miest, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Boh, náj­de muž alebo žena, ktorí urobia niečo zlé pred Hos­podinom, tvojím Bohom, a tým porušia jeho zmluvu, 3 odídu slúžiť a klaňať sa iným bohom: sln­ku, mesiacu alebo celému nebes­kému zá­stupu, čo som ne­prikázal. 4 Keď ti to po­tom oznámia alebo sa o tom do­zvieš, dô­klad­ne to prešet­ri, a ak bude na­ozaj prav­da, že sa taká ohav­nosť v Izraeli stala, 5 muža alebo ženu, ktorí sa toh­to zlého skut­ku do­pus­tili, vy­veď k svojim bránam a ukameňuj ich. 6 Nech sú usmr­tení na zá­klade svedec­tva dvoch alebo troch sved­kov. Na zá­klade svedec­tva len jed­ného sved­ka ich ne­smieš usmr­tiť. 7 Pr­vé kamene nech na nich do­pad­nú z ruky sved­kov, aby ich usmr­tili, a po­tom z rúk os­tat­ného ľudu. Tým od­strániš zlo zo svoj­ho stredu. Najvyšší kňazský súd8 Ak sa medzi vami vy­skyt­ne závažný práv­ny prípad, na ktorý nebudeš stačiť, ako je preliatie kr­vi, svár, ub­líženie na tele alebo akýkoľvek spor v tvojom mes­te, odíď na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh. 9 Vy­hľadaj lévi­ov­ských kňazov a miest­neho sud­cu. Spýtaj sa na ich mien­ku a oni ti oznámia práv­ne riešenie. 10 Po­tom konaj podľa toho, čo ti po­vedia na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin. Dô­sled­ne po­stupuj podľa toho, ako ťa po­učia. 11 Konaj podľa po­učenia, ktoré do­staneš, podľa roz­hod­nutia, ktoré ti oznámia. Ne­uchyľuj sa ani na­pravo, ani naľavo od výroku, ktorý po­vedia. 12 Kto by sa však vzop­rel a ne­pos­lúchol kňaza, ktorý tam slúži Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, alebo sud­cu, taký človek nech zo­mrie. Tým od­strániš zlo z Izraela. 13 Nech to počuje všetok ľud, nech sa bojí a už sa ne­protiví. Zákon o kráľovi14 Keď voj­deš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, ob­sadíš ju a budeš v nej bývať, po­vieš si: Ustanovím si nad sebou kráľa ako všet­ky okolité národy. 15 Ustanov si teda nad sebou kráľa, ktorého si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh. Ustanov si nad sebou kráľa spomedzi svojich bratov. Ne­smieš si ustanoviť nad sebou cudzin­ca, ktorý nie je tvojím bratom. 16 Ne­smie mať mnoho koní. Ne­smie vodiť ľud späť do Egyp­ta, aby si ob­staral viac koní, lebo Hos­podin vám po­vedal: Ni­kdy sa už ne­vracaj­te touto ces­tou! 17 Ne­smie mať mnoho žien, aby sa ne­od­vrátilo jeho srd­ce, a ne­smie mať mnoho strieb­ra a zlata. 18 Keď za­sad­ne na trón, nech si od­píše do knihy ten­to zákon, ktorý opat­rujú lévi­ov­skí kňazi. 19 Nech je uňho a nech si ho číta po všet­ky dni života, aby sa na­učil báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha, a za­chovávať všet­ky slová toh­to zákona a tieto ustanovenia. 20 Nech sa jeho srd­ce ne­povyšuje nad jeho bratov a nech ne­od­bočí od príkazu ani na­pravo, ani naľavo, aby on i jeho synovia dlho vlád­li vo svojom kráľov­stve, v Izraeli.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček