Bible21Genesis1

Genesis

Příběh nebe a země1 Na počátku Bůh stvořil nebe a ze­mi. 2 Země pak byla pustá a prázdná, nad pro­pastí byla tma a nad voda­mi se vznášel Boží Duch. 3 Bůh ře­kl: „Ať je světlo!“ – a bylo svět­lo. 4 Bůh vi­děl, že svět­lo je dob­ré, a Bůh od­dě­lil svět­lo od tmy. 5 Bůh na­zval svět­lo „­den“ a tmu na­zval „no­c“. Byl večer a bylo ráno, den první. 6 Bůh ře­kl: „Ať je upro­střed vod ob­lo­ha, aby od­dělova­la vody od vod!“ 7 Bůh uči­nil ob­lo­hu a od­dě­lil vody pod ob­lo­hou od vod nad ob­lo­hou – a stalo se. 8 Bůh na­zval ob­lo­hu „ne­be“ a byl večer a bylo ráno, den druhý. 9 Bůh ře­kl: „Ať se vody pod ne­bem shro­máždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se. 10 Bůh na­zval souš „země“ a shro­máždění vod na­zval „­moře“. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré. 11 Teh­dy Bůh ře­kl: „Ať země zplodí ze­leň: by­li­ny ne­sou­cí se­meno a různé druhy plodných stro­mů ne­sou­cích ovo­ce, v němž je je­jich se­meno na zemi!“ – a stalo se. 12 Země vy­da­la ze­leň: různé druhy by­lin ne­sou­cích se­meno a různé druhy stro­mů ne­sou­cích ovo­ce, v němž je je­jich se­meno. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré. 13 Byl večer a bylo ráno, den třetí. 14 Bůh ře­kl: „Ať jsou na ne­bes­ké ob­lo­ze sví­til­ny, aby od­dělovaly den od no­ci; bu­dou zna­mení­mi k určování ob­dobí, dnů a let; 15 bu­dou na ne­bes­ké ob­lo­ze sví­tilna­mi k osvětlování země!“ – a stalo se. 16 Bůh uči­nil dvě ve­liké sví­til­ny: větší, aby vlád­la dni, a menší, aby vlád­la no­ci; uči­nil rovněž hvěz­dy. 17 Bůh je umístil na ne­bes­ké ob­lo­ze, aby osvětlovaly ze­mi, 18 aby panovaly nade dnem a no­cí a aby od­dělovaly svět­lo od tmy. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré. 19 Byl večer a bylo ráno, den čtvr­tý. 20 Bůh ře­kl: „Ať se vody za­hemží množstvím živoči­chů a nad zemí pod ne­bes­kou ob­lo­hou ať lé­tají ptáci!“ 21 Bůh tedy stvořil velké mořské ob­lu­dy a vše­možné druhy či­lých živoči­chů, ji­miž se za­hemži­ly vo­dy, i vše­možné druhy okřídlených ptáků. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré. 22 Bůh jim požeh­nal a ře­kl: „Ploď­te a množ­te se a na­plň­te vody v mořích; také ptáci ať se roz­množují na zemi.“ 23 Byl večer a bylo ráno, den pátý. 24 Bůh ře­kl: „Ať země vy­dá různé druhy živoči­chů: různé druhy do­bytka, drobné havě­ti i polní zvěře!“ – a stalo se. 25 Bůh uči­nil různé druhy polní zvěře a do­bytka i vše­možné druhy zem­ské havě­ti. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré. 26 Teh­dy Bůh ře­kl: „Učiň­me člověka k naše­mu ob­ra­zu, pod­le naší podo­by! Ať panují nad mořský­mi ryba­mi, nad ne­bes­kým ptactvem, nad do­bytkem, nade vší zemí i nad veške­rou havětí le­zou­cí po zemi.“ 27 Bůh stvořil člověka ke své­mu obrazu, k ob­ra­zu Boží­mu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. 28 A Bůh jim požeh­nal. Bůh jim ře­kl: „Ploď­te a množ­te se, na­plň­te zem, pod­maň­te si ji a panuj­te nad mořský­mi ryba­mi, nad ne­bes­kým ptactvem i nad každým živoči­chem le­zou­cím po zemi.“ 29 Bůh také ře­kl: „Hle, dal jsem vám všech­ny by­li­ny vy­dávající se­meno na ce­lém po­vrchu země i každý strom, na němž je ovo­ce vy­dávající se­meno. To vám bude za pokrm. 30 Také veškeré polní zvěři, všem ne­bes­kým ptákům i vše­mu, co leze po ze­mi, zkrátka vše­mu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všech­ny ze­lené by­li­ny“ – a stalo se. 31 Bůh vi­děl všech­no, co uči­nil, a hle, bylo to vel­mi dob­ré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

Bible21Genesis1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček