RoháčekSkutky5,12

Skutky 5:12

Skutky apoštolov

A skr­ze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zá­zrakov medzi ľudom (A všet­ci boli jed­nomyseľne v dvorane Šalamúnovej.


Verš v kontexte

11 A prišla veliká bázeň na celú cir­kev a na všet­kých, ktorí to počuli. 12 A skr­ze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zá­zrakov medzi ľudom (A všet­ci boli jed­nomyseľne v dvorane Šalamúnovej. 13 A z os­tat­ných sa im ni­kto ne­opovážil pri­pojiť. Ale ľud ich zveleboval.

späť na Skutky, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 A skr­ze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zá­zrakov medzi ľudom (A všet­ci boli jed­nomyseľne v dvorane Šalamúnovej.

Evanjelický

12 Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zá­zraky. A všet­ci jed­nomyseľne bývali v sieni Šalamúnovej;

Ekumenický

12 Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zá­zrakov. Všet­ci sa svor­ne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí.

Bible21

12 Ruka­ma apošto­lů se mezi lid­mi dělo mno­ho divů a zá­zraků a všich­ni spo­lu svorně trávi­li čas v Šalo­mou­nově slou­poví.