RoháčekMatúš2,7

Matúš 2:7

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy Heródes po­volal taj­ne mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pýtal na čas hviez­dy, ktorá sa im ukazovala,


Verš v kontexte

6 A ty, Bet­leheme, zem Júdova, nijako nie si naj­menším medzi voj­vodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vod­ca, ktorý bude pásť môj ľud, Iz­raela. 7 Vtedy Heródes po­volal taj­ne mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pýtal na čas hviez­dy, ktorá sa im ukazovala, 8 a pošlúc ich do Bet­lehema po­vedal: Iďte a dô­klad­ne sa po­vy­pytuj­te o tom dieťat­ku, a keď naj­dete, daj­te mi o tom zvesť, aby som i ja prij­dúc po­klonil sa mu.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy Heródes po­volal taj­ne mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pýtal na čas hviez­dy, ktorá sa im ukazovala,

Evanjelický

7 Nato Herodes sa ich po­vy­pytoval na čas, kedy sa zjavila hviez­da.

Ekumenický

7 Vtedy Herodes za­volal po­tajom­ky mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pytoval, kedy sa im zjavila hviez­da.

Bible21

7 Teh­dy He­ro­des tajně po­vo­lal mudrce a vy­ptával se jich, kdy přes­ně se jim ta hvěz­da ukáza­la.