RoháčekMatúš2,12

Matúš 2:12

Evanjelium podľa Matúša

A na­pomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenav­racovali k Heródesovi, na­vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny.


Verš v kontexte

11 A keď vošli do domu, našli dieťat­ko s Mári­ou, jeho mat­kou, a pad­núc klaňali sa mu a ot­voriac svoje po­klady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myr­ru. 12 A na­pomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenav­racovali k Heródesovi, na­vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny. 13 A keď od­išli, tu hľa, an­jel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a po­vedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťat­ko i jeho mat­ku a uteč do Egyp­ta a buď tam, do­kiaľ ti ne­poviem! Lebo Heródes bude hľadať dieťat­ko, aby ho za­hubil.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 A na­pomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenav­racovali k Heródesovi, na­vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny.

Evanjelický

12 A keď sa im vo sne do­stalo na­pomenutia, aby sa ne­vracali k Herodesovi, vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny.

Ekumenický

12 Na po­kyn vo sne, aby sa ne­vracali k Herodesovi, inou ces­tou sa vrátili do svojej krajiny.

Bible21

12 Když po­tom od Boha do­sta­li ve snu po­kyn, aby se ne­vrace­li k He­rodovi, vrá­ti­li se do své země ji­nu­dy.