RoháčekMatúš2,11

Matúš 2:11

Evanjelium podľa Matúša

A keď vošli do domu, našli dieťat­ko s Mári­ou, jeho mat­kou, a pad­núc klaňali sa mu a ot­voriac svoje po­klady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myr­ru.


Verš v kontexte

10 A za­zrúc hviez­du pre­veľmi sa za­radovali. 11 A keď vošli do domu, našli dieťat­ko s Mári­ou, jeho mat­kou, a pad­núc klaňali sa mu a ot­voriac svoje po­klady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myr­ru. 12 A na­pomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenav­racovali k Heródesovi, na­vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď vošli do domu, našli dieťat­ko s Mári­ou, jeho mat­kou, a pad­núc klaňali sa mu a ot­voriac svoje po­klady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myr­ru.

Evanjelický

11 I vošli do domu, uvideli dieťat­ko s mat­kou Mári­ou, pad­li na tvár a klaňali sa Mu. Po­tom ot­vorili svoje klenot­nice a obetovali Mu dary: zlato, kadid­lo a myr­hu.

Ekumenický

11 Vošli do domu, uvideli dieťat­ko s jeho mat­kou Mári­ou. Pad­li na zem a klaňali sa mu. Ot­vorili svoje klenot­nice a obetovali mu dary: zlato, kadid­lo a myr­hu.

Bible21

11 Veš­li do do­mu, a když tam uvi­dě­li dítě s jeho matkou Ma­ri­í, pad­li na ko­le­na a klaně­li se mu. Otevře­li své pokla­dy a obětova­li mu da­ry: zla­to, ka­di­dlo a myr­hu.