RoháčekMatúš2,9

Matúš 2:9

Evanjelium podľa Matúša

A oni vy­počujúc kráľa odišli. A hľa, hviez­da, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťat­ko.


Verš v kontexte

8 a pošlúc ich do Bet­lehema po­vedal: Iďte a dô­klad­ne sa po­vy­pytuj­te o tom dieťat­ku, a keď naj­dete, daj­te mi o tom zvesť, aby som i ja prij­dúc po­klonil sa mu. 9 A oni vy­počujúc kráľa odišli. A hľa, hviez­da, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťat­ko. 10 A za­zrúc hviez­du pre­veľmi sa za­radovali.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 A oni vy­počujúc kráľa odišli. A hľa, hviez­da, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťat­ko.

Evanjelický

9 Oni vy­počuli kráľa a od­išli. A hľa, hviez­da, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa za­stavila nad mies­tom, kde bolo dieťat­ko.

Ekumenický

9 Oni vy­počuli kráľa a od­išli. A hľa, hviez­da, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až za­stala nad mies­tom, kde bolo dieťat­ko.

Bible21

9 Jakmi­le vy­s­lech­li krále, vy­razi­li na ces­tu. A hle, hvěz­da, kte­rou vi­dě­li na východě, je před­cháze­la, až se za­stavi­la nad mís­tem, kde bylo to dítě.