RoháčekMatúš2,23

Matúš 2:23

Evanjelium podľa Matúša

a prij­dúc ta býval v mes­te zvanom Nazarete, aby sa na­pl­nilo, čo bolo po­vedané skr­ze prorokov, že sa bude volať Nazarej­ský.


Verš v kontexte

21 A on vstal a vzal so sebou dieťat­ko i jeho mat­ku a prišiel do zeme Iz­raelovej. 22 Ale keď počul, že Ar­chelaus kraľuje v Jud­sku mies­to svojeho ot­ca, Heródesa, bál sa ta odísť, a do­stanúc vo sne úp­ravu od Boha ušiel do krajov Galilee 23 a prij­dúc ta býval v mes­te zvanom Nazarete, aby sa na­pl­nilo, čo bolo po­vedané skr­ze prorokov, že sa bude volať Nazarej­ský.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 a prij­dúc ta býval v mes­te zvanom Nazarete, aby sa na­pl­nilo, čo bolo po­vedané skr­ze prorokov, že sa bude volať Nazarej­ský.

Evanjelický

23 A príduc tam, osadil sa v mes­te zvanom Nazaret, aby sa na­pl­nilo slovo prorokov, že sa bude volať Nazaret­ský.

Ekumenický

23 Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa spl­nilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazaret­ský.

Bible21

23 Přišel tam a byd­lel ve městě zvaném Na­za­ret. Tak se na­plni­la slova pro­roků, že bude na­zýván Na­za­retský.