RoháčekMatúš2,8

Matúš 2:8

Evanjelium podľa Matúša

a pošlúc ich do Bet­lehema po­vedal: Iďte a dô­klad­ne sa po­vy­pytuj­te o tom dieťat­ku, a keď naj­dete, daj­te mi o tom zvesť, aby som i ja prij­dúc po­klonil sa mu.


Verš v kontexte

7 Vtedy Heródes po­volal taj­ne mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pýtal na čas hviez­dy, ktorá sa im ukazovala, 8 a pošlúc ich do Bet­lehema po­vedal: Iďte a dô­klad­ne sa po­vy­pytuj­te o tom dieťat­ku, a keď naj­dete, daj­te mi o tom zvesť, aby som i ja prij­dúc po­klonil sa mu. 9 A oni vy­počujúc kráľa odišli. A hľa, hviez­da, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťat­ko.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 a pošlúc ich do Bet­lehema po­vedal: Iďte a dô­klad­ne sa po­vy­pytuj­te o tom dieťat­ku, a keď naj­dete, daj­te mi o tom zvesť, aby som i ja prij­dúc po­klonil sa mu.

Evanjelický

8 A keď ich po­sielal do Bet­lehema, po­vedal: Choďte, dô­klad­ne sa pre­zvedaj­te o tom dieťat­ku; a keď Ho náj­dete, oznám­te mi, aby som aj ja šiel a po­klonil sa Mu.

Ekumenický

8 Po­slal ich do Bet­lehema a po­vedal: Choďte a pod­rob­ne zis­tite všet­ko o tom dieťati. Keď ho náj­dete, oznám­te mi to, aby som sa mu aj ja šiel po­kloniť.

Bible21

8 Po­tom je po­slal do Bet­lé­ma se slovy: „Jdě­te a peč­livě vy­hle­dej­te to dítě. Jakmi­le je na­jdete, oznam­te mi to, abych se mu mohl jít poklo­nit i já.“