RoháčekMatúš2,3

Matúš 2:3

Evanjelium podľa Matúša

Ale keď to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním.


Verš v kontexte

2 a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviez­du na východe ­sl­n­ca a prišli sme sa mu po­kloniť. 3 Ale keď to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním. 4 A svolal všet­kých naj­vyšších kňazov a učiteľov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má Kris­tus narodiť.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale keď to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním.

Evanjelický

3 Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem.

Ekumenický

3 Keď to počul kráľ Herodes, roz­rušil sa a s ním aj celý Jeruzalem.

Bible21

3 Když se to do­sle­chl král He­ro­des, vel­mi se roz­rušil a ce­lý Je­ruzalém s ním.