EvanjelickýMatúš2,12

Matúš 2:12

Evanjelium podľa Matúša

A keď sa im vo sne do­stalo na­pomenutia, aby sa ne­vracali k Herodesovi, vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny.


Verš v kontexte

11 I vošli do domu, uvideli dieťat­ko s mat­kou Mári­ou, pad­li na tvár a klaňali sa Mu. Po­tom ot­vorili svoje klenot­nice a obetovali Mu dary: zlato, kadid­lo a myr­hu. 12 A keď sa im vo sne do­stalo na­pomenutia, aby sa ne­vracali k Herodesovi, vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny. 13 Keď od­išli, aj­hľa, an­jel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a po­vedal mu: Vstaň, vez­mi dieťat­ko a Jeho mat­ku, uteč do Egyp­ta a zo­staň tam, do­kiaľ ti ne­poviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťat­ko, aby Ho za­hubil.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 A na­pomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenav­racovali k Heródesovi, na­vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny.

Evanjelický

12 A keď sa im vo sne do­stalo na­pomenutia, aby sa ne­vracali k Herodesovi, vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny.

Ekumenický

12 Na po­kyn vo sne, aby sa ne­vracali k Herodesovi, inou ces­tou sa vrátili do svojej krajiny.

Bible21

12 Když po­tom od Boha do­sta­li ve snu po­kyn, aby se ne­vrace­li k He­rodovi, vrá­ti­li se do své země ji­nu­dy.