EvanjelickýMatúš2,7

Matúš 2:7

Evanjelium podľa Matúša

Nato Herodes sa ich po­vy­pytoval na čas, kedy sa zjavila hviez­da.


Verš v kontexte

6 A ty, Bet­lehem, jud­ská zem, nijako nie si naj­menší medzi vývodiacimi mes­tami jud­skými, lebo z teba vy­j­de vod­ca, ktorý bude pásť môj ľud iz­rael­ský. 7 Nato Herodes sa ich po­vy­pytoval na čas, kedy sa zjavila hviez­da. 8 A keď ich po­sielal do Bet­lehema, po­vedal: Choďte, dô­klad­ne sa pre­zvedaj­te o tom dieťat­ku; a keď Ho náj­dete, oznám­te mi, aby som aj ja šiel a po­klonil sa Mu.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy Heródes po­volal taj­ne mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pýtal na čas hviez­dy, ktorá sa im ukazovala,

Evanjelický

7 Nato Herodes sa ich po­vy­pytoval na čas, kedy sa zjavila hviez­da.

Ekumenický

7 Vtedy Herodes za­volal po­tajom­ky mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pytoval, kedy sa im zjavila hviez­da.

Bible21

7 Teh­dy He­ro­des tajně po­vo­lal mudrce a vy­ptával se jich, kdy přes­ně se jim ta hvěz­da ukáza­la.