EvanjelickýMatúš2,10

Matúš 2:10

Evanjelium podľa Matúša

Keď uzreli hviez­du, za­radovali sa veľkou radosťou.


Verš v kontexte

9 Oni vy­počuli kráľa a od­išli. A hľa, hviez­da, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa za­stavila nad mies­tom, kde bolo dieťat­ko. 10 Keď uzreli hviez­du, za­radovali sa veľkou radosťou. 11 I vošli do domu, uvideli dieťat­ko s mat­kou Mári­ou, pad­li na tvár a klaňali sa Mu. Po­tom ot­vorili svoje klenot­nice a obetovali Mu dary: zlato, kadid­lo a myr­hu.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 A za­zrúc hviez­du pre­veľmi sa za­radovali.

Evanjelický

10 Keď uzreli hviez­du, za­radovali sa veľkou radosťou.

Ekumenický

10 Keď uvideli hviez­du, na­pl­nila ich veľmi veľká radosť.

Bible21

10 Když tu hvěz­du spatři­li, zmo­cni­la se jich ne­smírná ra­dost.