EvanjelickýMatúš2,4

Matúš 2:4

Evanjelium podľa Matúša

Zhromaždil všet­kých veľkňazov a zákon­níkov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš.


Verš v kontexte

3 Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. 4 Zhromaždil všet­kých veľkňazov a zákon­níkov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Od­povedali mu: v jud­skom Bet­leheme, lebo tak píše prorok:

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 A svolal všet­kých naj­vyšších kňazov a učiteľov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má Kris­tus narodiť.

Evanjelický

4 Zhromaždil všet­kých veľkňazov a zákon­níkov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Ekumenický

4 Zvolal všet­kých veľkňazov a zákon­níkov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Bible21

4 Svo­lal všech­ny vrch­ní kněze a uči­te­le lidu a ptal se jich, kde se má na­ro­dit Mesiáš.