EvanjelickýMatúš2,5

Matúš 2:5

Evanjelium podľa Matúša

Od­povedali mu: v jud­skom Bet­leheme, lebo tak píše prorok:


Verš v kontexte

4 Zhromaždil všet­kých veľkňazov a zákon­níkov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Od­povedali mu: v jud­skom Bet­leheme, lebo tak píše prorok: 6 A ty, Bet­lehem, jud­ská zem, nijako nie si naj­menší medzi vývodiacimi mes­tami jud­skými, lebo z teba vy­j­de vod­ca, ktorý bude pásť môj ľud iz­rael­ský.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 A oni mu riek­li: V Jud­skom Bet­leheme, lebo tak je na­písané skr­ze proroka:

Evanjelický

5 Od­povedali mu: v jud­skom Bet­leheme, lebo tak píše prorok:

Ekumenický

5 Od­povedali mu: V judskom Bet­leheme, tak ako to na­písal prorok:

Bible21

5 „V jud­ském Betlémě,“ od­po­vědě­li mu. „Ne­boť tak je psáno skrze pro­roka: