EkumenickýEster9

Ester

Pomsta nad nepriateľmi1 V dvanástom mesiaci, totiž v mesiaci ádar, trinás­teho dňa, keď mal byť vy­konaný kráľov­ský roz­kaz, totiž jeho zákon, v deň, keď ne­priatelia dúfali, že sa zmoc­nia Židov, došlo k zvratu: Židia sa zmoc­nili tých, čo ich nenávideli. 2 Židia sa zhromaždili vo svojich mes­tách vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, aby za­sadili úder tým, čo im chceli zle. Ni­kto ne­ob­stál pred nimi, lebo strach pred nimi doľahol na všet­ky národy. 3 Všet­ky kniežatá území, sat­rapovia, mies­to­držitelia a kráľov­skí úrad­níci pod­porovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mor­dochajom. 4 Mor­dochaj mal veľký vplyv v kráľovskom paláci a po­vesť o ňom sa roz­nies­la po všet­kých krajinách, pre­tože Mor­dochaj nadobúdal stále väčší vplyv. 5 Židia po­bili všet­kých svojich ne­priateľov: bili ich mečom a hubili. Urobili svojim ne­priateľom, čo sa im za­chcelo. 6 V pevnosti Šúšanu Židia po­v­raždili päťs­to mužov. 7 Aj Peršan­dátu, Dal­fóna, As­páta, 8 Póratu, Adal­ju, Arídatu, 9 Par­maštu, Arísaja, Arídaja a Vaj­zátu, 10 desať synov Hámana, Ham­medátov­ho syna, protiv­níka Židov, za­bili, ale na korisť ne­siah­li. 11 V ten deň došlo ku kráľovi hlásenie o počte za­vraždených v pevnosti Šúšan. 12 Kráľ po­vedal kráľov­nej Es­ter: V pevnosti Šúšan Židia po­v­raždili päťs­to mužov a desať synov Hámanových. Čo asi urobili na os­tat­ných kráľov­ských územiach? Máš nejaké prianie, aby sa ti spl­nilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby som ti ju vy­pl­nil? 13 Es­ter po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné, nech je ešte zaj­tra do­volené Židom v Šúšane, aby konali podľa zákona plat­ného dnes. Desať synov Hámanových nech obesia na šibenicu! 14 Kráľ pri­kázal, aby sa to spl­nilo. V Šúšane bol vy­daný zákon a desať Hámanových synov obesili na šibenicu. 15 Šúšan­skí Židia sa teda zhromaždili aj š­tr­nás­teho dňa mesiaca ádara a v Šúšane po­bili tri­sto mužov; ale na korisť ne­siah­li. 16 Aj os­tat­ní Židia na kráľov­ských územiach sa zhromaždili, po­stavili sa na ob­ranu svojich životov, zbavili sa svojich ne­priateľov a z tých, čo ich nenávideli, po­bili sedem­desiat­päťtisíc ľudí, ale na korisť ne­siah­li. 17 Bolo to trinás­teho dňa mesiaca ádara a š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca si od­počinuli. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti. 18 Židia v Šúšane sa zhromaždili trinás­teho dňa toho mesiaca aj š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca a pät­nás­teho dňa toho mesiaca od­počívali. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti. 19 Pre­to rozp­týlení Židia, ktorí bývajú v odľahlých mes­tách, slávia š­tr­nás­ty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, v ktorý si na­vzájom po­sielajú dary. Ustanovenie o slávnosti Púrim20 Po­tom Mor­dochaj spísal všet­ky tieto udalos­ti a rozo­slal lis­tiny všet­kým Židom vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, blíz­kym i vzdialeným, 21 aby ich za­viazal sláviť š­tr­nás­ty deň mesiaca ádara a pät­nás­ty deň toho mesiaca 22 každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich ne­priateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smút­ku na sviatok, — aby ich svätili ako dni hodovania a rados­ti a vzájom­ného ob­darúvania sa a ob­darovania chudob­ných. 23 Tak teda Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im na­písal Mor­dochaj. 24 Lebo Háman Agags­ký, syn Ham­medátov, protiv­ník všet­kých Židov, strojil ú­klady Židom, aby ich zničil, a hodil púr, totiž lós, aby ich vy­hladil. 25 Keď však Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz, do­kon­ca písom­ne, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby sa ob­rátil proti ne­mu, aby obesili jeho i jeho synov na šibenici. 26 Pre­to na­zvali tieto dni Púrim podľa slova púr; podľa všet­kých slov toh­to lis­tu, podľa toho, ako to videli a prežili. 27 Židia to prijali ako po­vin­nosť a odo­vzdali to i svoj­mu po­tom­stvu a všet­kým, čo sa k nim pri­pojili, že ne­pres­tanú tak robiť každý rok v tých dvoch dňoch podľa plat­ného pred­pisu a v ustanovenom čase, ako bolo za­písané. 28 Tieto dni sa pri­pomínajú a za­chovávajú v každom po­kolení a v každej rodine, v každej krajine a v každom mes­te. Tieto dni Púrim ne­vymiz­nú u Židov a pamiat­ka na ne nezanik­ne v ich po­tom­stve. 29 Po­tom kráľov­ná Es­ter, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mor­dochajom písala ešte raz s plnou záväz­nosťou, aby po­tvr­dila list o Púrim. 30 Po­slala lis­ty všet­kým Židom do stod­vad­siatich­sied­mich území Ahas­vérov­ho kráľov­stva, slová po­koja a prav­dy, 31 aby po­tvr­dila záväz­nosť dní Púrim v určenom čase, ako ustanovil Žid Mor­dochaj a kráľov­ná Es­ter, aby urobili záväz­nými pre seba i pre svoje po­tom­stvo slová o pôstoch a nárekoch. 32 Es­terin roz­kaz urobil záväz­nými tieto slová o Púrim a bol za­písaný do knihy.

EkumenickýEster9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček