EkumenickýEster7

Ester

Hámanov pád a smrť1 Kráľ i Háman prišli znovu popíjať s kráľovnou Es­ter. 2 Druhého dňa, keď pili víno, kráľ sa zase spýtal Es­ter: Aké máš želanie? Aj keby to bola polo­vica kráľov­stva, do­staneš to. 3 Kráľov­ná Es­ter od­povedala: Ak som zís­kala tvoju priazeň, ó kráľ, a ak je to kráľovi prijateľné, nech mi je darovaný život na moje želanie a život môj­ho národa na moju žiadosť. 4 Boli sme totiž predaní — ja i môj národ — aby nás vy­hubili, za­bíjali a zničili. Keby sme mali byť len predaní za ot­rokov a ot­rokyne, mlčala by som, lebo naše nešťas­tie by ne­stálo za to, aby sa kráľ pre to trápil. 5 Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter: Kto a kde je ten, kto hod­lá také niečo urobiť? 6 Es­ter od­povedala: Tým za­rytým ne­priateľom je ten­to zlomyseľný Háman. Háman nato zo­stal celý ohromený pred kráľom a kráľov­nou. 7 Vtedy kráľ na­hnevaný vstal od popíjania vína a šiel do záh­rady pri paláci. Háman vstal, aby si vy­prosil život od kráľov­nej Es­ter, lebo videl, že kráľ roz­hodol o jeho záhube. 8 Keď sa kráľ vrátil zo záh­rady pri paláci do hodovacej miest­nos­ti, Háman práve padal na lôžko, na ktorom od­počívala Es­ter. Kráľ sa spýtal: Či azda ešte chceš znásil­niť kráľov­nú za mojej prítom­nos­ti v dome? Keď to slovo vy­šlo z kráľových úst, za­kryli Hámanovi tvár. 9 Vtedy po­vedal Char­bóna, jeden z eunuchov, kráľovi: Tu je šibenica, ktorú pri­chys­tal Háman pre toho Mor­dochaja, ktorý pre­hovoril v kráľov pros­pech. Stojí v Hámanovom dome a je vy­soká päťdesiat lakťov. Kráľ po­vedal: Obes­te ho na ňu! 10 Tak obesili Hámana na tú šibenicu, ktorú pri­chys­tal Mor­dochajovi, a kráľov hnev sa utíšil.

EkumenickýEster7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček