EkumenickýEster6

Ester

Povýšenie Mordochaja1 Tej noci kráľ ne­mohol za­spať. Pre­to roz­kázal, aby mu donies­li Knihu záz­namov o pamätihodných udalos­tiach. Čítali z nej kráľovi. 2 Zis­tili, že bolo za­písané, ako Mor­dochaj oznámil o Bigtánovi a Terešovi, dvoch kráľových eunuchoch, ktorí strážili prah, že chceli za­biť kráľa Ahas­véra. 3 Kráľ sa opýtal: Akú poc­tu a či po­výšenie za to do­stal Mor­dochaj? Kráľov­skí sluhovia, ktorí ho ob­sluhovali, po­vedali: Nedos­tal nič. 4 Vtedy sa kráľ opýtal: Kto je na ná­dvorí? Práve vtedy vošiel Háman na von­kajšie ná­dvorie kráľov­ského paláca požiadať kráľa, aby Mor­dochaja obesili na šibenici, ktorú mu Háman pri­pravil. 5 Po­vedali mu kráľov­skí sluhovia: Hľa, Háman je na ná­dvorí. Kráľ po­vedal: Nech voj­de. 6 Háman vošiel. Kráľ sa ho opýtal: Čo treba urobiť tomu, koho chce kráľ poc­tiť? Háman si po­mys­lel: Komu inému by chcel kráľ pre­ukázať poc­tu než mne? 7 Háman od­povedal kráľovi: Nech každému, koho chce kráľ poc­tiť, 8 prinesú kráľov­ské rúcho, do ktorého sa ob­lieka iba kráľ, a nech pri­vedú koňa, na ktorom jaz­dí len kráľ, a nech mu dajú na hlavu kráľov­skú korunu. 9 Nech mu nie­ktorý z najvyšších kráľov­ských úrad­níkov odo­vzdá rúcho i koňa a nech ob­lečie toho, komu chce kráľ pre­ukázať poc­tu. Nech ho po­sadia na koňa na námes­tí a nech volajú pred ním: Tak­to poc­tia toho, koho chce kráľ vy­znamenať. 10 Vtedy kráľ po­vedal Hámanovi: Hneď zo­ber rúcho a koňa, o ktorých si hovoril, a poc­ti tak Žida Mor­dochaja, ktorý sedí v kráľovskej bráne. Ne­vynechaj nič z toho, čo si po­vedal. 11 Háman vzal rúcho i koňa a ob­liekol Mor­dochaja, po­sadil ho na koňa na námes­tí a volal pred ním: Tak­to poc­tia toho, koho chce kráľ vy­znamenať! 12 Mor­dochaj sa vrátil do kráľov­skej brány. Háman sa ponáhľal domov smut­ný, so za­halenou tvárou 13 a roz­povedal svojej žene Zereš i všet­kým svojim priateľom, čo sa mu stalo. Jeho rad­covia a manžel­ka Zereš mu po­vedali: Ak Mor­dochaj, ktorý je začiat­kom tvoj­ho pádu, po­chádza zo židov­ského rodu, ne­premôžeš ho, ale určite mu podľah­neš. 14 Ešte sa s ním zhovárali, keď prišli kráľov­skí eunuchovia, aby od­vied­li Hámana na hos­tinu, ktorú pri­pravila Es­ter.

EkumenickýEster6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček