EkumenickýEster9,27

Ester 9:27

Židia to prijali ako po­vin­nosť a odo­vzdali to i svoj­mu po­tom­stvu a všet­kým, čo sa k nim pri­pojili, že ne­pres­tanú tak robiť každý rok v tých dvoch dňoch podľa plat­ného pred­pisu a v ustanovenom čase, ako bolo za­písané.


Verš v kontexte

26 Pre­to na­zvali tieto dni Púrim podľa slova púr; podľa všet­kých slov toh­to lis­tu, podľa toho, ako to videli a prežili. 27 Židia to prijali ako po­vin­nosť a odo­vzdali to i svoj­mu po­tom­stvu a všet­kým, čo sa k nim pri­pojili, že ne­pres­tanú tak robiť každý rok v tých dvoch dňoch podľa plat­ného pred­pisu a v ustanovenom čase, ako bolo za­písané. 28 Tieto dni sa pri­pomínajú a za­chovávajú v každom po­kolení a v každej rodine, v každej krajine a v každom mes­te. Tieto dni Púrim ne­vymiz­nú u Židov a pamiat­ka na ne nezanik­ne v ich po­tom­stve.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

27 ustanovili a prijali Židia na seba a na svoje semeno jako i na všet­kých tých, ktorí by sa kedy pripojili k nim, že to nezajde, aby ne­svätili tých dvoch dní podľa toho, jako je o nich na­písané, a podľa ich času každého roku,

Evanjelický

27 Židia to prijali ako po­vin­nosť a odo­vzdali i svoj­mu po­tom­stvu a všet­kým, čo sa k nim pri­dali. Robia tak každý rok v tých dvoch dňoch podľa plat­ného pred­pisu a ustanoveného času.

Ekumenický

27 Židia to prijali ako po­vin­nosť a odo­vzdali to i svoj­mu po­tom­stvu a všet­kým, čo sa k nim pri­pojili, že ne­pres­tanú tak robiť každý rok v tých dvoch dňoch podľa plat­ného pred­pisu a v ustanovenom čase, ako bolo za­písané.

Bible21

27 Ži­dé us­tanovi­li ten­to ne­po­mí­jivý svá­tek pro se­be, pro své po­tomky a pro všech­ny, kdo se k nim připo­jí. Při­ja­li, že bu­dou každo­ročně za­chovávat oba ty dny pře­depsaným způso­bem a ve stano­vený čas.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček