EkumenickýEster9,25

Ester 9:25

Keď však Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz, do­kon­ca písom­ne, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby sa ob­rátil proti ne­mu, aby obesili jeho i jeho synov na šibenici.


Verš v kontexte

24 Lebo Háman Agags­ký, syn Ham­medátov, protiv­ník všet­kých Židov, strojil ú­klady Židom, aby ich zničil, a hodil púr, totiž lós, aby ich vy­hladil. 25 Keď však Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz, do­kon­ca písom­ne, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby sa ob­rátil proti ne­mu, aby obesili jeho i jeho synov na šibenici. 26 Pre­to na­zvali tieto dni Púrim podľa slova púr; podľa všet­kých slov toh­to lis­tu, podľa toho, ako to videli a prežili.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale keď to prišlo pred kráľa, roz­kázal lis­tom, aby sa jeho zlost­ný úmysel, ktorý bol umys­lel proti Židom, ob­rátil na jeho hlavu, a tak ho obesili i jeho synov na šibenicu.

Evanjelický

25 Avšak keď Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz na pís­me, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby padol na jeho hlavu a aby obesili jeho i jeho synov na šibenici.

Ekumenický

25 Keď však Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz, do­kon­ca písom­ne, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby sa ob­rátil proti ne­mu, aby obesili jeho i jeho synov na šibenici.

Bible21

25 Es­ter ale šla před krále, a ten vy­dal pí­semné nařízení, aby se ten zlovolný plán, který Ha­man zosnoval pro­ti Ži­dům, ob­rá­til zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skonči­li na kůlech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček