EkumenickýEster2

Ester

Ester kráľovnou1 Keď sa po­tom utíšila zlosť kráľa Ahas­véra, spomenul si na Vaští, na to, čo urobila, i na to, čo sa uznies­lo o nej. 2 Po­tom po­vedali kráľov­ské kniežatá, ktoré ho ob­sluhovali: Nech vy­hľadajú pre kráľa dievčatá, pan­ny krás­neho vzhľadu. 3 Nech kráľ ustanoví zmoc­nen­cov po všet­kých krajinách kráľov­stva, aby zhromaždili všet­ky dievčatá, pan­ny krás­neho vzhľadu, do háremu v pevnosti Šúšan k Hágajovi, kráľov­mu eunuchovi, strážcovi žien. On im dá príp­rav­ky na skrášľovanie. 4 To dievča, ktoré sa za­páči kráľovi, nech sa stane kráľov­nou na­mies­to Vaští. Kráľovi sa za­páčila táto rada a urobil tak. 5 V pevnosti Šúšan bol Žid, ktorý sa volal Mor­dochaj, syn Jaíra, syna Šimeiho, syna Kíšov­ho. Bol to Ben­jamínovec, 6 od­vlečený do zajatia z Jeruzalema so zajat­cami od­vlečenými spolu s judským kráľom Jekon­jom, ktorých dal od­vliecť babylon­ský kráľ Nebúkad­necar. 7 Mor­dochaj vy­chovával Hadas­su, totiž Es­ter, dcéru svoj­ho strýka, lebo ne­mala ani ot­ca, ani mat­ku. Dievča malo pek­nú po­stavu a bolo krás­ne na po­hľad. Keď jej zo­mreli otec i mat­ka, vzal si ju Mor­dochaj za svoju. 8 Keď vy­hlásili kráľov výrok a zákon, začali zhromažďovať mnohé dievčatá v pevnosti Šúšan k Hégajovi. Vtedy vzali aj Es­ter do kráľov­ského paláca pod ochranu Hégaja, strážcu žien. 9 Dievča sa mu za­páčilo a zís­kalo si jeho priazeň. Hneď jej dal príp­rav­ky na skrášľovanie, šper­ky a dal jej sedem pek­ných dievčat z kráľovského paláca, aby ju ob­sluhovali. Pri­delil jej i jej dievčatám naj­lepšiu časť háremu. 10 Es­ter ne­povedala nič o svojom národe a o svojom pôvode, pre­tože Mor­dochaj jej pri­kázal, aby o tom nehovorila. 11 Mor­dochaj sa pre­chádzal každý deň pred ná­dvorím háremu, aby sa do­zvedel, ako sa má Es­ter a čo sa s ňou deje. 12 Po­tom prišiel rad na každú devu, aby vošla ku kráľovi Ahas­vérovi, keď ju pred­tým dvanásť mesiacov pri­pravovali podľa zákona pre ženy. Tak dlho totiž trvali príp­ravy: šesť mesiacov ich na­tierali myr­hovým olejom, šesť mesiacov bal­zamami a líčid­lami. 13 Až po­tom vchádzala deva ku kráľovi. Všet­ko, čo si zažiadala, do­stala, aby si to vzala so sebou z háremu do kráľov­ského paláca. 14 Večer ta išla a ráno sa vrátila do druhého háremu ku kráľov­mu eunuchovi Šaašgazovi, strážcovi vedľajších žien. Ku kráľovi sa už nedos­tala, iba ak si ju obľúbil, a ak bola za­volaná podľa mena. 15 Keď prišiel rad na Es­ter, dcéru Abíchajila, strýka Mor­dochaja — ten si ju vzal za vlast­nú —, aby vošla ku kráľovi, nežiadala nič, len čo jej po­vedal Hégaj, kráľov­ský eunuch, strážca žien. Es­ter sa aj tak za­páčila všet­kým, čo sa na ňu po­zreli. 16 Po­tom vzali Es­ter ku kráľovi Ahas­vérovi do jeho kráľov­ského paláca desiateho mesiaca, totiž v mesiaci tébet, v siedmom roku jeho kraľovania. 17 Kráľ si za­miloval Es­ter viac ako všet­ky ženy a zís­kala si viac jeho priaz­ne ako všet­ky pan­ny. Položil jej kráľov­skú korunu na hlavu a ustanovil ju za kráľov­nú na­mies­to Vaští. 18 Po­tom kráľ usporiadal veľkú hos­tinu pre všet­kých svojich vy­sokých úrad­níkov na počesť Es­ter. Vy­hlásil úľavy krajinám a roz­dával dary s kráľovskou šted­rosťou. Mordochaj odhaľuje sprisahanie19 Keď pan­ny zhromažďovali po druhý raz, sedel Mor­dochaj v kráľovskej bráne. 20 Es­ter ešte stále ne­povedala nič o svojom pôvode a národe, ako jej pri­kázal Mor­dochaj. Es­ter sa správala podľa príkazu Mor­dochajov­ho, kým bola v jeho opatere. 21 Keď Mor­dochaj sedával v kráľovskej bráne, roz­hnevali sa Big­tán a Tereš, dvaja kráľov­skí eunuchovia spomedzi strážcov vchodu, a chceli po­z­dvih­núť ruku proti kráľovi Ahas­vérovi. 22 Mor­dochaj sa však o tom do­zvedel a oznámil to kráľov­nej Es­ter a ona to po­vedala kráľovi v mene Mor­dochaja. 23 Záležitosť sa vy­šet­rila a do­kázala. Oboch strážcov obesili a za­písali to v kráľovej prítom­nos­ti do kroník.

EkumenickýEster2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček